AND­RA FÖR­DE­LAR

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

• PAS­SA PÅ ATT un­na dig ett rik­tigt här­ligt bo­en­de un­der som­mar­se­mestern – pri­ser­na i låg­sä­song kan i många fall va­ra hälf­ten av vad man får be­ta­la i hög­sä­song. • SLIPP TRÄNGAS PÅ STRAN­DEN – du får myc­ket mer sväng­rum till gran­nens sol­stol un­der som­mar­må­na­der­na. • RESTAURANGLYCKA! Fle­ra av Asi­ens bäs­ta re­stau­rang­er lig­ger i Thai­land och un­der som­ma­ren är det myc­ket lät­ta­re att få bord, även om du in­te he­ter Beyon­cé el­ler Prins Charles. • UPP­TÄCK DE TRE FAVORITERNA! Koh Samui, Koh Tao och Koh Phan­gan är fan­tas­tis­ka un­der som­mar­sä­song­en, in­te alls li­ka ful­la med tur­si­ter som på vin­tern. • MER ÄVEN­TYR ÅT FOL­KET – med mer i plån­bo­ken kan du pas­sa på att gö­ra en ex­tra ut­flykt. Trek­king, dyk­ning , el­ler en båt­tur? • FLYG DI­REKT – med Thai Air­ways är du i Bang­kok på mind­re än el­va tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.