VAND­RA MED VETT

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

ATT FJÄLLVANDRA BLEV en av för­ra årets störs­ta se­mestertren­der och ald­rig förr har fjäll­rädd­ning­en fått ryc­ka ut och und­sät­ta så många oer­far­na, un­der­kläd­da och fel­ak­tigt ut­rus­ta­de fot­vand­ra­re i de svens­ka fjäl­len. Att vand­ra i na­tu­ren är ju en fin­fin form av re­kre­a­tion så vi hop­pas vi får se minst li­ka många som vill pro­va på i år. Här är två vet­ti­ga tips på böc­ker att lä­sa för den som glömt hur man gjor­de i scou­ter­na.

Vand­ra

Vand­ring ger dig na­turupp­le­vel­ser du ald­rig kom­mer att glöm­ma. På ett en­kelt och ro­ligt sätt vi­sar Vand­ra vägen ut i na­tu­ren. Det be­hö­ver in­te va­ra dyrt, lång­vä­ga el­ler krä­va mas­sor av för­be­re­del­ser – om det in­te är så du vill ha det. Med den här boken kom­mer du snabbt igång och får den kun­skap som be­hövs för att ta förs­ta ste­get mot dröm­vand­ring­en, oav­sett om det är en förs­ta över­natt­ning i tält el­ler att be­sti­ga Keb­ne­ka­i­se. Na­tur & Kul­tur.

Kno­par som för­enklar ditt liv

Med en rep­stump och lämp­lig knop går det snabbt att gö­ra smar­ta lös­ning­ar. Boken hand­lar om var­dags­li­vet sna­ra­re än båt­li­vet, och för­fat­ta­ren Mi­ki Ana­gri­us vi­sar hur enk­la knyt­kun­ska­per blir till an­vänd­ba­ra, ro­li­ga och snyg­ga kno­par för att hänga upp, bä­ra, för­va­ra, or­ga­ni­se­ra och kopp­la ihop oli­ka sa­ker. Na­tur & Kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.