Yo­ga med get­ter i Ore­gon

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

NEJ, DET ÄR fak­tiskt ing­et skämt. Att gö­ra sol­häls­ning och plan­kan med en get på ryg­gen lär ha många po­si­ti­va ef­fek­ter och har bli­vit omått­ligt po­pu­lärt i Wil­la­met­te Val­ley i Ore­gon. Nu kan du dess­utom chec­ka in på ett ”go­a­tel”, Han­son Country Inn i Cor­valls, där man in­te ba­ra er­bju­der ge­tyo­ga ut­an även ”Go­at Hap­py Hour”, vin­prov­ning­ar, vand­ring­ar och när­pro­du­ce­ra­de mål­ti­der i säll­skap med get­ter.

Det he­la bör­ja­de som så många ge­ni­a­la (?!) upp­fin­ning­ar av en slump. Lai­ney Mor­se, äga­re till en gård i om­rå­det, skul­le va­ra värd för ett barn­ka­las för väl­gö­ran­de än­da­mål och bjöd in en yo­ga­in­struk­tör att hål­la ett pass bland barn och get­ter. De oräd­da och so­ci­a­la get­ter­na fat­ta­de ge­nast ga­lop­pen och hop­pa­de vigt upp på och mel­lan del­ta­gar­nas ryg­gar me­dan de yo­ga­de loss. Det vi­sa­de sig att del­ta­gar­na tyck­te att ge­tyo­gan ha­de många po­si­ti­va ef­fek­ter för så­väl men­tal som fy­sisk häl­sa och där­med var kon­cep­tet fött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.