VALAIS – STOR­SLAG­NA BERG OCH DJUPA DALAR

RES Travel Magazine - - Annons Från Switzerland Tourism - TEXT: JON­NA HANS­SON

Den vack­ra schwei­zis­ka kan­to­nen Valais do­mi­ne­ras av Rhô­ne­da­len, där Rhô­ne­flo­den rin­ner från Rhô­neg­la­ciä­ren till Ge­ne­ve­sjön och sam­lar upp smält­vat­ten från al­la de 4 000 me­ter höga berg som om­ring­ar den. Det finns oänd­li­ga möj­lig­he­ter att upp­le­va den­na stor­slag­na na­tur – till fots el­ler på två hjul.

M

el­lan bran­ta bergs­pass

och djupa vack­ra dalar i Valais lig­ger fle­ra av etap­per­na från Tour de Su­is­se och Tour de Fran­ce. Lop­pens vack­ras­te etap­per kan nu även du som ”hob­by­cy­klist” få upp­le­va ge­nom Valais Cycling Tour. Tou­ren, som är upp­de­lad i 10 etap­per ge­nom Valais, tar mel­lan 7–14 da­gar att ge­nom­fö­ra be­ro­en­de på din ni­vå. To­talt blir det 740 km, 18 500 höjd­me­ter och he­la 25 tunga klätt­ring­ar. Täv­lingscy­klis­ten Ste­ve Mo­ra­bi­to - som vux­it upp och bor i Valais - har va­rit med och ta­git fram tou­ren. En­ligt Ste­ve är för­del­ning­en av des­sa 10 etap­per det ab­so­lut bäs­ta sät­tet att upp­le­va Va­lais­re­gi­o­nen på. Så var be­redd på att bli bå­de över­ras­kad och hän­förd av om­giv­ning­en – det­ta är de­fi­ni­tivt en cy­kel­se­mes­ter som slår de fles­ta!

Det vack­ra al­pland­ska­pet

i Valais är gröns­kan­de grönt, him­len knall­blå och alp­sjö­ar­na gnist­ran­de tur­ko­sa. Här och där är alp­top­par­na fort­fa­ran­de vi­ta vil­ket ska­par en overk­lig och be­då­ran­de vac­ker kon­trast mitt i all gröns­ka. Det orör­da al­pland­ska­pet bju­der in till en ak­tiv se­mes­ter med sval­kan­de dopp längs vägen. Någ­ra av de vack­ras­te sjö­ar­na är Lac du Grand Dé­sert i Nen­daz, le Lac Bleu i Arol­la och Rif­fel­see i Zer­matt.

I Va­lais­kan­to­nen finns

mas­sor av bergs­by­ar som lig­ger långt in­ne i da­lar­na och de le­ver näs­tan kvar i det för­dol­da, pre­cis som om ti­den stan­nat till. Om man vill kom­bi­ne­ra cyk­ling, vand­ring el­ler e-bi­king med kul­tur, mat och vin re­kom­men­de­ras Valais Wi­ne Trail. Där cyklar man i sol­dränk­ta dalar, ge­nom vin­går­dar och små by­ar och själv­klart stan­nar man till för vin­prov­ning­ar längs vägen. Det lo­ka­la Va­lais­vi­net med kän­da dru­vor som ex­em­pel­vis Pi­not No­ir, Chas­se­las och Ga­may finns i mäng­der. I mat­väg är Raclet­te du Valais ett lo­kalt tips, som en­ligt tra­di­tion tilla­gas över öp­pen eld.

För en läng­re cy­kel- el­ler vand­rings­pa­us

kan man stan­na till vid ru­sti­ka hyt­tor som er­bju­der lo­gi för nat­ten. Stäl­ler man lar­met li­te ti­di­ga­re än van­ligt, kan man dric­ka mor­gonkaf­fet sam­ti­digt som man ser so­lens förs­ta strålar fär­ga him­len och ber­gen ljus­ro­sa – ett färg­grant bergspa­no­ra­ma som ga­ran­te­rat är ett min­ne för li­vet.

Mö­tet mel­lan berg och him­mel

speg­lar sig i bergs­sjö­ar­na och bju­der åskå­da­ren på en häp­nads­väc­kan­de vy. Just Valais präglas av väl­digt många 4 000 me­ter­stop­par, små och gam­la bergs­by­ar och stor­sla­gen na­tur, som man som cy­klist el­ler vand­ra­re får upp­le­va på rik­tigt nä­ra håll. Den som tar sig fram på två hjul har lyx­en att ta sig upp och ner på ett snabbt och smi­digt sätt och den som vand­rar kan istäl­let i ett lugnt tem­po ta in na­tu­rens stor­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.