AROSA LENZERHEIDE ÄVEN­TYR­LIG CYK­LING FÖR AL­LA!

För den som gil­lar cyk­ling och häf­tig na­tur är Arosa Lenzerheide ett mountain­bi­ke- och en­du­ro­pa­ra­dis mitt i de schwei­zis­ka al­per­na, cir­ka tre tim­mars tåg­trans­fer el­ler två tim­mar med bil från Zürich flyg­plats. Des­ti­na­tio­nen Arosa Lenzerheide be­står av de

RES Travel Magazine - - Annons Från Switzerland Tourism - TEXT: JON­NA HANS­SON

I

Arosa Lenzerheide hit­tar man allt från mäng­der av välpre­pa­re­ra­de sing­eltrails och fre­e­ri­de­spår till en bike­park och ett om­fat­tan­de led­sy­stem med mer än 500 km mar­ke­ra­de cy­kel­le­der. Den va­ri­e­ran­de ter­räng­en som ska­pat de na­tur­li­ga le­der­na ger spän­nan­de cy­kelupp­le­vel­ser och er­bju­der ett stort ut­bud för al­la, från avan­ce­rad cyk­ling till ny­bör­jar­ni­vå. Ra­moz Tour är en spe­ci­ell en­du­ro­tour, som in­klu­de­rar ett två da­gars cy­ke­lä­ven­tyr mel­lan Lenzerheide och Arosa, med en över­natt­ning på SAC-hyt­tan Ra­moz up­pe bland ber­gen. SAC står för Swiss Al­pi­ne Club – och det finns 152 styc­ken SAC-hyt­tor i Schweiz. Just den här hyt­tan är ett bo­en­de för bergsklätt­ra­re, vand­ra­re el­ler som i det­ta fall – en­du­ro­cy­klis­ter. Här ser­ve­ras mid­dag och fru­kost med en ögon­be­dö­van­de ut­sikt över ett bergs­land­skap på 2 293 m.ö.h. Ra­moz Tour mås­te bo­kas i för­väg och det görs lät­tast på web­ben un­der adres­sen lenzerheide.com.

Den nya Gour­met Tou­ren på e-bi­ke i Arosa är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se för den som vill ta det li­te lug­na­re, men än­då upp­le­va myc­ket. Cy­kel­le­den pas­se­rar oli­ka re­stau­rang­er med in­bju­dan­de me­ny­er och sol­ter­ras­ser. El­cy­keln gör det såklart lät­ta­re att ta sig fram, sam­ti­digt som man får nju­ta av den fris­ka luf­ten och na­tu­ren.

Re­gi­o­nen er­bju­der även ett an­nat unikt och upp­skat­tat kon­cept; de­ras Bi­ke­ho­tell-pa­ket. Pa­ke­tet in­ne­hål­ler lift­kort och bo­en­de och ger dig fri­he­ten och flex­i­bi­li­te­ten att cyk­la vart du vill och hur långt du vill, för att sen stan­na till där du mest kän­ner för det och nju­ta av nu­et. To­talt finns fem­ton ho­tell ut­sprid­da up­pe i ber­gen och ne­re i by­ar­na Arosa och Lenzerheide, som al­la ger dig fri­het att spon­tant chec­ka in dig själv för nat­ten. Med lift­kor­tet tar du en­kelt med dig cy­keln upp på ber­get och med trail­kar­tan ser du vil­ken cy­kel­led som loc­kar dig bäst för da­gen.

Arosa Lenzerheide har un­der lång tid ar­be­tat fram ett bi­ke­mec­ka för bå­de proffs och ny­bör­ja­re. Det ut­veck­la­de led­sy­ste­met gör det lätt att hit­ta rätt ut­i­från den ni­vå just du be­fin­ner dig på och oav­sett vil­ken typ av cyk­ling du fö­re­drar. Det bäs­ta i allt det­ta är kans­ke Arosa Len­zer­hei­des när­het till Sve­ri­ge! Läm­nar du Sve­ri­ge med mor­gon­fly­get så kan du någ­ra tim­mar se­na­re avnju­ta en sen lunch med alp­vy up­pe i ber­gen. Vad top­par det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.