BÄST I VÄRLDEN

RES Travel Magazine - - ALLTID I RES -

Mar­tin Sten­marck är ak­tu­ell med ny mu­sik, men när han in­te sho­war och spe­lar re­ser han en hel del. Bland an­nat till Thai­land – och Ne­pal. Här är hans bäs­ta re­se­tips världen över.

Mar­tin Sten­marck är för de fles­ta ett väl­be­kant an­sik­te – som sång­a­re och mu­si­kalar­tist har han un­der­hål­lit oss se­dan 1990-ta­let. Han är även en fli­tig re­se­när och har dess­utom en fä­bless för avan­ce­ra­de cy­kel­fär­der i hö­ga berg – ett in­tres­se som bland an­nat ta­git ho­nom till Ne­pal. Här är Mar­tin Sten­marcks bäs­ta…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.