Mi­kro­bryg­ge­ri­er­nas för­lo­va­de stad – Port­land

IPA-fan­tas­ter, mjöd­hip­s­ters och and­ra öl-äls­ka­re – se hit! I Ore­gon, USA lig­ger näs­tan 300 mi­kro­bryg­ge­ri­er, varav 70 i Port­land. Det har bi­dra­git till att sta­den kal­las Be­er­va­na. Här kan du upp­le­va uni­ka öl­sor­ter och ta del av till­verk­nings­pro­ces­sen.

RES Travel Magazine - - TRANSIT - Text: MALIN NILSSON

Bre­ak­si­de Brewe­ry

Bryg­ge­ri­et öpp­na­de 2017 och har en re­stau­rang i tre vå­ning­ar med till­hö­ran­de ute­ser­ve­ring. Slå dig ner på tak­ter­ras­sen och sma­ka på nå­gon av bryg­ge­ri­ets öl­sor­ter. Det va­ri­e­rar vil­ken öl de tap­par, men vem vill in­te sma­ka på ”Sal­ted Ca­ra­mel Stout”, ”Pas­sionfruit Sour” el­ler ”Wan­der­lust”.

1570 NW 22nd Avenue, Port­land bre­ak­si­de.com

Ground Brea­ker

För dig som är glu­te­nin­to­le­rant är det­ta mi­kro­bryg­ge­ri­et för dig. Här dric­ker du na­tur­ligt glu­ten­fri öl och äter glu­ten­fri mat – så­väl lunch som mid­dag. Avnjut till­sam­mans med en kall öl från bryg­ge­ri­et. Verk­sam­he­ten star­ta­des 2011 och har i dag cir­ka 30 sor­ter.

5211 NE 148th Avenue, Port­land le­vel­be­er.com

Le­vel Be­er

När bryg­ge­ri­et öpp­na­de 2016 ha­de grun­dar­na en fi­lo­so­fi. De vil­le fo­ku­se­ra på balans, – ba­lan­se­rad öl för ett ba­lan­se­rat liv. Ef­tersom de själ­va är för­äld­rar viss­te de hur svårt det kan va­ra att kom­bi­ne­ra jobb och fa­mil­je­liv, och de­ras tan­ke var där­för att ska­pa en balans mel­lan ar­be­te och fri­tid för al­la de­ras kun­der, an­ställ­da och sam­häl­let i stort ge­nom – öl. Här kan du väl­ja mel­lan ett tju­go­tal öl­sor­ter och är du hung­rig så finns det ett ham­bur­ger­hak.

5211 NE 148th Avenue, Port­land le­vel­be­er.com

Le­vel Be­er på tapp.

Se­dan öpp­ning­en har Slab­town­bryg­ge­ri­et ran­kats som ett av de bäs­ta bryg­ge­ri­er­na i nord­väst­ra Port­land.

Öl som fått jä­sa med kall­bryggt kaf­fe på Ground Brea­ker.

Bre­ak­si­des re­stau­rang ser­ve­rar sä­songs­be­to­na­de eko­lo­gis­ka pro­duk­ter och in­gre­di­en­ser od­la­de i de­ras egen bak­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.