Tak­park med ut­sikt över ci­ty

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

PÅ TA­KET AV ho­tel­len At Six och Ho­bo vid Brun­ke­bergstorg har Stock­holm fått en ny park – SUS, Stock­holm un­der Stjär­nor­na. Par­ken nås via en bro från re­stau­rang Tak i Ur­ban Es­cape-kvar­te­ret. På 50 me­ters höjd bre­der Stock­holm un­der Stjär­nor­na ut sig på 1 200 kvadrat­me­ter med en ma­ka­lös 360-gra­der­s­vy.

Sam­ti­digt som be­sö­kar­na tar del av sta­dens bäs­ta ut­sikt kan de nju­ta av mat-, smak- och kul­turupp­le­vel­ser. Här finns tre ba­rer som sat­sar på in­ter­na­tio­nell stre­et­food.

– Stock­holm un­der Stjär­nor­na är mer än en tak­bar. I ar­be­tet med pro­jek­tet har vi häm­tat myc­ket in­spi­ra­tion från sta­dens re­dan eta­ble­ra­de park­liv. Den sto­ra skill­na­den är att vi flyt­tat det 50 me­ter upp till ett tak mitt i Stock­holm ci­ty, sä­ger Hen­rik Ja­kob­sen, som är an­sva­rig för Stock­holm un­der Stjär­nor­na, och fort­sät­ter:

– Tak­par­ken kom­mer fyl­las med stre­et­food, fot­bolls-VM, yo­ga, ut­om­hus­bio och mu­sik. Vi vill upp­nå en fes­ti­valkäns­la med myc­ket liv och rö­rel­se. Brun­ke­bergstorg 2-4 stock­hol­mun­derstjar­nor­na.com

Stock­holm un­der Stjär­nor­na är hu­vud­sta­dens ny­as­te tak­park med mils­vid ut­sikt över Slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.