ANGELIQAS DRÖMVANDRINGAR

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

LAUGAVEGUR, IS­LAND

Vand­ra ge­nom syd­väst­ra Is­land från Land­man­nalau­gar till Thór­smörk ge­nom is­ländsk vild­mark, förbi var­ma käl­lor, bergs­kam­mar och havs­vy­er. Vand­ring­en tar un­ge­fär tre till fy­ra da­gar.

MONT BLANC, FRANK­RI­KE

Vand­ring­en tar dig ge­nom Schweiz, Ita­li­en och Frank­ri­ke längs fo­ten av Eu­ro­pas högs­ta berg Mont Blanc. Det finns bo­en­den längs vägen och du kan få la­gad mat. Vand­ring­en på 170 kilo­me­ter tar drygt tio da­gar.

TORRES DEL PAINE, CHILE

Vand­ra förbi Pa­ta­go­ni­ens gla­ciä­rer, tur­ko­sa sjö­ar och sto­ra gra­nit­pe­la­re. Vand­ring­en är me­delsvår och du mås­te bä­ra med dig tält och för­nö­den­he­ter. Du vand­rar i de fler­hund­ra­å­ri­ga spå­ren ef­ter den svens­ke geo­lo­gen Ot­to Nor­denskjöld som tar dig förbi Tor­resmas­si­ven, gla­ciä­rer, lod­rä­ta berg­väg­gar och gra­nit­pe­la­re. Du går ge­nom ur­skog, stäpp och hö­gal­pin ter­räng un­der cir­ka el­va da­gar.

ROMS­DALS­EG­GEN, NOR­GE

Roms­dals­eg­gen är ut­sedd till en av Nor­ges vack­ras­te och mest lät­till­gäng­li­ga plat­ser att vand­ra på. Vand­ringstu­ren över Roms­dals­eg­gen ger dig ut­sikt över fjor­den, bergs­top­par, vat­ten­fall och fjäll åt al­la håll.

WEST HIGHLAND WAY, STORBRITANNIEN

West Highland Way är en av Skott­lands mest po­pu­lä­ra vand­rings­om­rå­den och Skott­lands älds­ta vand­rings­led. Det är van­li­gast att bör­ja vand­ring­en i sö­der och vand­ra nor­rö­ver där ter­räng­en blir li­te tuf­fa­re. Vand­ra bland vat­ten­fall, sjö­ar, berg, slät­ter och skog.

Ange­liqa Mej­stedt har skri­vit en bok om sin pas­sion – vand­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.