Vand­ra­re med många dröm­mar

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ANGE­LIQA MEJ­STEDT DRI­VER se­dan 2013 den pri­sa­de Vand­rings­blog­gen. Då trött­na­de hon på jobb­het­sen och läm­na­de sin HR-po­si­tion på ett in­du­stri­bo­lag och be­stäm­de sig för att kom­ma när­ma­re na­tu­ren. Ange­liqa väx­te upp om­kring vand­rings­le­der­na i nor­ra Väst­man­land och bor i Väs­terås. Inom För­svars­mak­ten lär­de hon sig över­lev­nads­kun­skap.

För hen­ne är käns­lan av att va­ra ute vik­ti­ga­re än an­ta­let pre­ste­ra­de kilo­me­ter och höjd­me­ter. Med boken Vand­ra får du lä­ra dig allt du be­hö­ver ve­ta för en sä­ker och be­kväm vand­ring ut­an att be­hö­va gå ige­nom dyrköp­ta ny­bör­jar­miss­tag. Allt från hur du klär dig för att slip­pa fry­sa, bäs­ta kne­pen för att slip­pa skav­sår, han­te­ra oför­ut­sed­da hän­del­ser på le­den till att gö­ra rätt val i ut­rust­nings­djung­eln. Det här är boken jag själv ha­de ve­lat ha när jag bör­ja­de vand­ra och ta näs­ta steg ut med tält i fjäll­mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.