Vi re­ser mer än nå­gon­sin

Drygt sex av tio svens­kar har för­änd­rat sitt ut­lands­re­san­de de se­nas­te tre åren. Av des­sa åker näs­tan en tred­je­del på fler re­sor.

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

62 PRO­CENT AV svens­kar­na upp­ger att de har för­änd­rat sitt ut­lands­re­san­de i dag jäm­fört med för tre år se­dan. 30 pro­cent av des­sa upp­ger att de åker på fler ut­lands­re­sor. Sta­tisti­ken visar att det är fler som har ökat sitt re­san­de än de som har mins­kat an­ta­let re­sor – un­der de se­nas­te tre åren har se­mester­re­san­det ökat med i ge­nom­snitt tolv pro­cent per år.

– Att svens­kar gil­lar att re­sa är se­dan länge kon­sta­te­rat. Det som är nytt är att svens­kar i dag gärna åker på fler, och of­ta kor­ta­re, re­sor än ti­di­ga­re, sä­ger Ka­ta­ri­na Da­ni­els, pr- och kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig hos Tic­ket, som be­ställt Si­fo­un­der­sök­ning­en.

Var fem­te re­se­när som har för­änd­rat sitt re­san­de vill i dag ha fler upp­le­vel­ser och ak­ti­vi­te­ter på re­san, Här är ål­ders­grup­pen 18-30 över­re­pre­sen­te­ra­de.

Har ditt ut­lands­re­san­de för­änd­rats de se­nas­te tre åren och i så fall hur?

1. Jag åker på fler ut­lands­re­sor (30 pro­cent)

2. Jag åker på fär­re ut­lands­re­sor (24 pro­cent)

3. Jag vill upp­le­va mer och ha fler ak­ti­vi­te­ter på re­san (20 pro­cent)

4. Jag på­ver­kas mer av oro­lig­he­ter och terror­dåd i mitt val av res­mål (19 pro­cent)

5. Jag re­ser of­ta­re på kor­ta­re re­sor (week­en­d­re­sor) (15 pro­cent)

6. Jag re­ser of­ta­re till stor­stä­der (14 pro­cent)

7. Jag för­sö­ker of­ta­re re­sa med en­dast hand­ba­gage, när flyg­bo­la­gen tar be­talt för in­chec­kat ba­gage (12 pro­cent)

8. Jag re­ser of­ta­re på långa re­sor (fle­ra vec­kor) (12 pro­cent)

9. Jag är mer mil­jö­med­ve­ten, till ex­em­pel kli­mat­kom­pen­se­rar el­ler und­vi­ker re­san­de på grund av kli­ma­t­ut­släpp (10 pro­cent)

10. Jag läg­ger stör­re an­del av min in­komst på re­sor (9 pro­cent)

11. Jag åker of­ta­re på char­ter (6 pro­cent)

12. Mer fokus på häl­sa, till ex­em­pel träning, yo­ga och häl­so­sam mat un­der re­san 4 pro­cent)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.