En god histo­ria

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

DEN LILLA STA­DEN Olomu­oc i Tjec­ki­en är så klart på top­pen av din buc­ket list. El­ler in­te. Tänk om! Här har näm­li­gen ett all­de­les yp­per­ligt li­tet ho­tell-hos­tel öpp­nat i en gam­mal fäst­ning från 1600-ta­let. Hö­ga vi­ta valv, mo­der­na välsvar­va­de möb­ler och konst från mesta­dels lo­ka­la kre­a­tö­rer och såklart en co-wor­king hub (det är ju än­då 2018). Bäst är det mo­der­na tän­ket att bå­de er­bju­da hos­tel-rum, allt­så de­la­de rum. Allt­så vand­rar­hem, fast det lå­ter så oer­hört plysch­byxa så vi sä­ger hos­tel.

Men man kan ock­så lyxa i tju­si­ga dub­bel­rum. Ti­di­ga­re var det­ta två to­talt ofören­li­ga sa­ker. Folk som har råd att bo på ho­tell skul­le ald­rig ned­lå­ta sig att bo på sam­ma stäl­le som slödd­ri­ga vand­rar­hemsple­be­jer som snar­kar till­sam­mans i vå­nings­säng­ar. I dag, och det är väl ett tec­ken på en li­te fi­na­re värld, ser man sna­ra­re ho­tell som mö­tes­plat­ser och man strä­var ef­ter att ri­va grän­ser mel­lan rik och in­te så rik, och i al­la fall i te­o­rin lå­ta olik­he­ter li­va upp stäm­ning­en. Men nu ska vi in­te för­dju­pa oss i det ut­an gö­ra en lång histo­ria kort och sä­ga: bo­ka rum el­ler säng på Long Sto­ry Short un­der som­ma­rens re­sa ge­nom Ös­teu­ro­pa. Säng från cir­ka 150 kro­nor. Rum från cir­ka 500 kro­nor. longsto­rys­hort.cz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.