Låt oss ta­la om håll­bar tu­rism

RES Travel Magazine - - RESS PROMOTION -

Bör­jan av 2018 kom att präglas av en het de­batt om fly­gets va­ra el­ler ic­ke va­ra. Några kul­tur­skri­ben­ter gick ut och de­kla­re­ra­de att det är dags att slu­ta fly­ga, po­li­ti­ker­na tvis­ta­de om flyg­skat­ten (som nu är ett fak­tum) och hash­tag­gen #jagstan­nar­på­mar­ken fick fäs­te. Som van­ligt ten­de­rar de­bat­ten i Sve­ri­ge att stan­na vid kli­ma­tet – kol­di­ox­id­ut­släp­pens va­ra el­ler ic­ke va­ra, men lösningen är in­te att slu­ta fly­ga, det hand­lar om så myc­ket mer än så. Om hur of­ta du re­ser, vil­ket res­mål du väl­jer, vil­ket ho­tell du chec­kar in på, vad du äter på res­må­let och var du äter. Vil­ka ak­ti­vi­te­ter du gör och hur du be­ter dig rent all­mänt.

Ja, fly­get släp­per ut sto­ra mäng­der kol­di­ox­id, men en­ligt Na­tur­vårds­ver­ket står mat­in­du­strin för än­nu stör­re ut­släpp än fly­get. För att in­te ta­la om bil­in­du­strin el­ler kläd­bran­schen. Att skuld­be­läg­ga de som re­ser och stan­na på mar­ken är in­te lösningen ut­an vi mås­te till­sam­mans se till att bi­dra med kun­skap och in­spi­re­ra till ett bätt­re re­san­de. Gö­ra med­vet­na val.

Jag äls­kar att re­sa och har all­tid va­rit en krä­sen re­se­när. En så­dan som und­vi­ker att åka dit al­la and­ra åker sam­ti­digt och som går en ext­ra mil för att hitta det bäs­ta mat­stäl­let bort­om all­farts­vä­gar­na trots att ma­gen skri­ker av hung­er. Räds­lan för att jag ska ham­na på tu­rist­fäl­lan är stor och jag går hell­re hung­rig än att jag läg­ger mi­na peng­ar på fel stäl­le. För låt oss ta­la klar­språk, många av de sto­ra tu­rist­fäl­lor­na drivs av in­ter­na­tio­nel­la ked­jor som sät­ter vins­ten fö­re pla­ne­ten. Jag är in­te na­iv, jag för­står ock­så att ett fö­re­tag mås­te gå med vinst för att det ska va­ra lön­samt – och håll­bart – men jag tror in­te på att vins­ten ska ske på be­kost­nad av vår pla­net el­ler and­ras väl­be­fin­nan­de, som ex­em­pel­vis de an­ställ­das vill­kor, kva­li­te­ten på ma­ten och av­falls­han­te­ring­en. Jag vet att det in­te går att dra al­la över en kam, men ge­ne­rellt gyn­nar in­te tu­ris­ter­nas spen­de­ran­de det lo­ka­la sam­häl­let ut­an främst in­ter­na­tio­nel­la jät­tar.

Man bru­kar pra­ta om le­a­kage och lin­kage, det vill sä­ga hur myc­ket av de spen­de­ra­de peng­ar­na som för­svin­ner ut ur lan­det el­ler stan­nar på des­ti­na­tio­nen och gyn­nar det lo­ka­la sam­häl­let och den lo­ka­la eko­no­min. Inom all­in­klu­si­ve kan läc­ka­get va­ra så högt som 80 pro­cent till skill­nad mot en eko­lod­ge som an­stäl­ler och hand­lar det mesta lo­kalt, och där ibland så myc­ket som 98 pro­cent går till­ba­ka till den lo­ka­la eko­no­min.

Håll­bar tu­rism hand­lar just om det, att tu­ris­men ska gyn­na al­la in­blan­da­de. Des­ti­na­tio­nen, ho­tel­let, re­stau­rang­en, dju­ren, mil­jön och lo­kal­be­folk­ning­en. Det hand­lar om att an­vän­da tu­ris­men som ett me­del att ska­pa positiv för­änd­ring i sam­häl­let. Hjäl­pa till att utro­ta fat­tig­do­men, ge al­la chans till en ut­bild­ning, be­va­ra na­tu­ren och ska­pa ett jäm­ställt sam­häl­le i fred. Tänk vad fan­tas­tiskt att kun­na re­sa och upp­täc­ka världen och sam­ti­digt gö­ra gott!

Tu­ris­men är den snab­bast väx­an­de nä­ring­en och an­stäl­ler en av el­va per­so­ner runt om i världen. Vis­sa län­der är helt be­ro­en­de av tu­ris­men som in­komst­käl­la, och om vi al­la slu­ta­de att re­sa tvärt skul­le det få and­ra för­ödan­de kon­se­kven­ser än sett till di­rek­ta kol­di­ox­id­ut­släpp. Med det sagt är det vik­tigt att vi ser till att vå­ra väl spa­ra­de peng­ar kom­mer rätt per­so­ner till gagns och att re­sor­na är ut­for­ma­de med om­sorg för mil­jö­mäs­si­ga, so­ci­a­la och eko­no­mis­ka aspek­ter. För att re­sa hand­lar om så myc­ket mer än sitt eget väl­be­fin­nan­de och be­hov av att kom­ma bort från var­da­gen. Det hand­lar ock­så om ut­by­ten, nya per­spek­tiv, mö­ten mel­lan oli­ka kul­tu­rer, in­sik­ter i and­ra män­ni­skors var­dag och om att för­stå och för­bätt­ra vår om­värld.

Att strä­va ef­ter att få män­ni­skor att slu­ta re­sa är in­te rim­ligt, el­ler ens önsk­värt. Där­e­mot att få re­se­nä­rer att re­sa bätt­re, det är möj­ligt. Så res mer, och gör ett med­ve­tet val i dag.

Några tips för ett bätt­re re­san­de:

• Und­vik de po­pu­lä­ras­te resmå­len och åk till mind­re or­ter och stä­der. • Gyn­na små lo­ka­la ho­tell, gärna med nå­gon slags mil­jö- el­ler håll­bar

hetscer­ti­fi­e­ring.

• Cyk­la, gå el­ler åk kol­lek­tiv­tra­fik på res­må­let.

• Shop­pa och ät lo­kalt så att di­na peng­ar gyn­nar den lo­ka­la eko­no­min. • Spa­ra på el och vat­ten.

• Läs på om res­må­let in­nan och vi­sa re­spekt mot de bo­en­de och

an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.