HO­TELL

RES Travel Magazine - - GUIDE MALLORCA -

Fontsan­ta Ho­tel

Fem­stjär­nigt ho­tell i en vac­ker bygg­nad som öpp­na­de 2011 med 36 rum i oli­ka stor­le­kar, de fles­ta med pri­vat li­ten ute­plats. Ho­tel­let och de smak­ful­la rum­men går i lug­na na­tur­fär­ger. Pool, sol­säng­ar och sol­sto­lar i en vac­ker och om­sorgs­full träd­gård. Här finns ett stort spa med ter­mal­bad och en myc­ket bra re­stau­rang. Dub­bel­rum från cir­ka 4 000 kro­nor per natt. Car­re­te­ra Cam­pos ut­an­för Ses Sa­li­nes fontsan­ta­ho­tel.com

Ho­tel Son Jau­mell

I en om­byggd fin­ca från 1600ta­let lig­ger nu det­ta fem­stjär­ni­ga ho­tell med 24 rum, de fles­ta med egen ute­plats. Många ur­sprung­li­ga de­tal­jer är be­va­ra­de och al­la rum är oli­ka, men ute­slu­tan­de med in­red­ning från Mal­lor­ca. Hit kom­mer du för na­tu­ren och tyst­na­den och vill du verk­li­gen va­ra ifred väl­jer du att bo i det lilla hu­set till hälf­ten in­ne i sko­gen. Poo­len är upp­värmd vil­ket är ovan­ligt på Mal­lor­ca och i ett ka­pell från 1600-ta­let er­bjuds yo­ga­klas­ser och massage. In­te att för­glöm­ma lig­ger en av Mal­lor­cas stjärn­re­stau­rang­er, Andreu Ge­nest­ra, i ho­tel­let. I de eko­lo­gis­ka od­ling­ar­na od­las 30 pro­cent av det som ser­ve­ras i re­stau­rang­en. Dub­bel­rum från cir­ka 2 200 kro­nor per natt. Car­re­te­ra Ca­la Mesqui­da, i när­he­ten av Cap­de­pe­ra ho­tel­son­jau­mell.com

Ho­tel Es Turó

I ett an­tal gam­la vack­ra hus lig­ger det­ta fyr­stjär­ni­ga ho­tell med 17 sto­ra rum i ru­stik stil, samt­li­ga med egen för­stuk­vist. Här finns en pool med sol­säng­ar och vid­sträckt ut­sikt än­da till ha­vet, in­om­huspool och spa. Re­stau­rang med så­väl mat som snacks. Dub­bel­rum från cir­ka 1 500 kro­nor per natt.

Ca­mi de Cas Pe­rets, Ses Sa­li­nes estu­ro.com

Vil­la Sta­tion

Sam­ma äga­re som till Es Turó och Cas­sai in­ne i Ses Sa­li­nes har byggt om det­ta gam­la sta­tions­hus till ett bo­en­de med fy­ra rum av oli­ka stor­le­kar med eget kök. Det finns ock­så möj­lig­het att hy­ra he­la hu­set. Ing­en re­stau­rang men väl ser­vice med la­kan och handdukar. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt. Car­rer Mestral 3, Ses Sa­li­nes

Ca­ses de Son Bar­bas­sas

Ägar­na till det­ta agri­tu­ris­mo­ho­tell har lå­tit ut­veck­ling­en ta tid. De köp­te den gam­la fin­can för 20 år se­dan, men öpp­na­de ho­tel­let och re­stau­rang­en för 14 år se­dan. Här finns 20 lant­li­ga rum plus ett hus en li­ten bit bort med fy­ra rum och en egen pool. På ägor­na går får som be­tar och som förr el­ler se­na­re ham­nar på din tall­rik, träd­gårds­land och så myc­ket oliv­träd att man har en egen ol­je­pro­duk­tion. Här finns ock­så ett ut­om­hus­spa med jacuz­zi, sau­na och massage plus en stor ge­men­sam pool. Dub­bel­rum från cir­ka 3 100 kro­nor per natt. Ct­ra. Ca­la Mesqui­da, i när­he­ten av Cap­de­pe­ra

Son Si­u­ra­na

Det­ta är ett nå­got enkla­re och mer lant­ligt ho­tell, här bor du an­ting­en i hus med ett el­ler två sov­rum el­ler i lä­gen­he­ter med två sov­rum. De fles­ta av hu­sen har eget kök men det finns ock­så en fru­kost­buffé som du­kas upp in­ne i det störs­ta av de många hu­sen. Mil­jön är lant­lig och vac­ker med ci­trus­träd och la­ven­del samt eg­na grön­saks­od­ling­ar. I det ge­men­sam­ma var­dags­rum­met spra­kar en bra­sa. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor per natt. Car­re­te­ra de Pal­ma a Al­cú­dia, ut­an­för Port d’Al­cu­dia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.