5x Shop­ping

RES Travel Magazine - - GUIDE: FRANSKA RIVIERAN -

1. COURS SALEYA

Gå­ga­ta med an­tik­mark­nad var­je mån­dag – här kan du fyn­da från lo­ka­la le­ve­ran­tö­rer. Vad sägs till ex­em­pel om en äk­ta slips från Her­més i ori­gi­nalask för 18 Eu­ro? Övri­ga da­gar in­bju­der Cours Saleya till en fantastisk bloms­ter­mark­nad, perfekt för Instagram­vän­li­ga bil­der. Bäs­ta shop­ping­kaf­fet vid mark­na­den finns på Bar Ci­vet­te du Cour, en­ligt lo­kal­be­folk­ning­en. en.ni­ce­tou­ris­me.com

2. MOULIN À HUILE D`OLIVE NI­CO­LAS AL­ZI­A­RI

Gu­dom­lig egen­till­ver­kad oliv­ol­ja trängs på hyl­lor­na i bu­ti­ken som är ett ob­li­ga­to­riskt shop­pingstopp för al­la som be­sö­ker Nice. Den blå ol­jan är fa­mil­je­fö­re­ta­gets bäs­ta. Här finns även an­nat oe­mot­stånd­ligt, som ro­sen­, la­ven­del­el­ler ci­tron­mar­me­lad. Perfekt för att hand­la pre­sen­ter, helst till sig själv.

14 Rue Saint-Franço­is de Pau­le, Nice al­zi­a­ri.com.fr

3. LOPP­MARK­NA­DEN FORVILLE

På La Cro­i­set­te i Can­nes finns de sed­van­li­ga lyx­mär­ke­na men om du vill hitta nå­got rik­tigt unikt är det en bätt­re idé att sö­ka sig till mark­na­den på Rue Forville. Här finns frukt, fisk och grön­sa­ker men ock­så an­tik­vi­te­ter, möb­ler och böc­ker. En rik­tig Alad­dingrot­ta att bo­ta­ni­se­ra i.

5–11 Rue du Mar­ché Forville, Can­nes mar­che­for­vil­le.com

4. RONDINI

Äk­ta, hand­gjor­da lä­der­san­da­ler från Saint Tro­pez är nå­got helt an­nat än de flip­flops man kö­per hem­ma. Till­ver­ka­ren fi­rar 90 år med en ny mo­dell – Seychel­ler­na – perfekt för strand, spa och pool­häng. Oum­bär­li­ga i pack­ning­en till var­ma­re län­der, en­ligt frans­ka stjärn­blog­ga­ren Li­li Bar­be­ry­Cou­lon

18–18Bis Rue Cle­menceau, St-Tro­pez rondini.fr

5. LE MAR­CHÉ PROVENCAL

Un­der­bar ut­om­hus­mark­nad un­der tak med lo­ka­la pro­duk­ter. Öp­pet för­mid­da­gar al­la da­gar ut­om mån­dag. Här hit­tar du, för­u­tom frukt, grönt och blom­mor, en bra mix av sa­lu­halls­pro­duk­ter och lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter som os­tar, oli­ver, kryd­dor. Myc­ket närod­lat och eko­lo­giskt. Mis­sa in­te chan­sen att sma­ka på Ri­vi­e­rans bäs­ta glass som säljs på sam­ma ga­ta hos Gla­ci­er Je­an Marc – Ge­la­te­ria Del Por­to – med äk­ta in­gre­di­en­ser och oför­glöm­li­ga sma­ker.

27 Cours Mas­se­na, An­ti­bes an­ti­be­sju­an­le­spins.com

På den liv­li­ga gå­ga­tan Cours Saleya kan man spa­na på folk från ett trev­ligt kafé.

Med li­te tur kan man gö­ra vin­tage­fynd på an­tik­mar­kan­den i Nice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.