5x Se & Gö­ra

RES Travel Magazine - - GUIDE: FRANSKA RIVIERAN -

1. GLAMOURÖS HYRBIL

Fär­das som en film­stjär­na mel­lan ba­rer, strän­der och ho­tell i en Ja­gu­ar E­ty­pe el­ler nå­gon an­nan klas­sisk bil­mo­dell. Rent­a­clas­sic­car i Nice er­bju­der lyx­i­ga sport­bi­lar till ett be­tyd­ligt bätt­re pris än mot­sva­ran­de klass hos de van­li­ga ut­hy­rar­na. Ri­vi­e­ran är en av värl­dens vack­ras­te plat­ser att bi­la ge­nom och du be­hö­ver in­te oroa dig för un­der­håll el­ler för­va­ring. Hyr­tid 1­7 da­gar, chauf­för kan ord­nas mot ext­ra kost­nad. Pro­me­na­de des Ang­lais, Nice ren­taclas­sic­car.com

2. CAP D´AN­TI­BES MED KAJAK

Upp­lev Mil­jar­därs­buk­ten med lyx­bå­tar, film­stjär­ne­ho­tell och ex­klu­si­va vil­lor från kajak. Gui­den Philip­pe vet var man bäst gör strand­hugg och ba­dar i det kri­stall­kla­ra vatt­net. En halv dag i dub­bel­ka­jak kos­tar 45 eu­ro och då kan man ta med sig pick­nick­korg. Runt ud­den går ock­så en ny na­tur­led med unik flo­ra och strå­lan­de ut­sikt.

Cap Kajak Bd Edou­ard Bau­do­in Port Gal­lice cap­kay­ak.fr

3. JUBILEUMSUTSTÄLLNING MATISSE OCH PICASSO

Mel­lan den 23 ju­ni och den 24 sep­tem­ber sam­lar Ma­tis­se­musé­et uni­ka verk av de bå­da konst­hi­sto­ris­ka iko­ner­na, som bå­de var vän­ner och ri­va­ler – ”li­ka mot­sat­ta som svart och vitt”. Ut­ställ­ning­en äger rum i det vac­kert be­läg­na Ma­tis­se­musé­et och ut­fors­kar re­la­tio­nen mel­lan konst­nä­ren och hans mo­dell.

164 Avenue des Arè­nes de Ci­mi­ez, Nice mu­see-matisse-nice.org

4. LA GARE DU SUD

Den gam­la tåg­sta­tio­nen vid Pla­ce de la Li­bé­ra­tion, som stått tom i 20 år, har byggts om till ett tren­digt mec­ka för mat, vin­ta­ges­hop­ping och kul­tur­in­tres­se­ra­de – en stor­sats­ning med Co­vent Gar­den i Lon­don som fö­re­bild. 3 000 kvadrat­me­ter ska loc­ka så­väl lo­kal­be­folk­ning som den in­ter­na­tio­nel­la publi­ken med ba­rer, re­stau­rang­er och klubb­liv på kväl­len. In­vig­ning­en är pla­ne­rad till de­cem­ber 2018.

Pla­ce de la Gare du Sud ni­ce­tou­ris­me.com

5. KULTURBYN EZE

430 me­ter över ha­vet lig­ger char­mi­ga Eze, en me­del­ti­da bergs­by som är perfekt för en dags­tur. Sista bi­ten får man ta trap­por men be­lö­ning­en är en vid­un­der­lig ut­sikt. Om­rå­det är ett pa­ra­dis för vand­ra­re och här finns även ett av Ri­vi­e­rans fi­nas­te ho­tell, Châ­teau Eza, i ett slott som en gång äg­des av den svens­ke kung­en Gustav V:s son. Pris­värd lunch med stor­sla­gen ut­sikt kan man få på Le Nid d´Aig­le. eze-tou­ris­me.com

Pi­cas­sos vän­skap med Matisse är te­mat för årets sto­ra ut­ställ­ning i Nice.

Ett av Ri­vi­e­rans ab­so­lut my­si­gas­te ho­tell lig­ger i byn Eze.

Var­för in­te fär­das som en stjär­na längs ser­pen­tin­vä­gar­na i en lyx­ig ve­te­ran­bil?

Den me­del­ti­da byn Eze är perfekt för en dags­ut­flykt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.