Gui­de Pon­za

RES Travel Magazine - - GUIDE PONZA -

SNABBFAKTA

Ön Pon­za lig­ger i Me­del­ha­vet, un­ge­fär mitt emel­lan Rom och Ne­a­pel och till­hör land­ska­pet La­zio. Ön är den störs­ta av de Pon­tins­ka öar­na (övri­ga: Pal­ma­ro­la, Zan­no­ne och Ga­vi), trots det ba­ra 9 kilo­me­ter lång och 2,5 kilo­me­ter bred. Störs­ta stad: Myll­ran­de hamn­sta­den Pon­za. An­tal in­vå­na­re: Fasta be­folk­ning­en, ca 3 600 per­so­ner, le­ver fram­för allt på tu­rism och fis­ke. Många bor på nor­ra de­len av ön där pri­ser­na ock­så är ge­ne­rellt läg­re.

Bäs­ta ti­den: Pe­ri­o­den ma­jok­to­ber. Und­vik au­gusti då Pon­za är ett en­da långt, över­het­tat och dyrt jet­set­par­ty – el­ler åker du dit just då och där­för!

Re­sa hit: Pas­sager­ar­båt från ham­nar­na i An­zio, Ter­ra­ci­na el­ler For­mia på fast­lan­det. Kom­bi­ne­ra gärna med Rom och ta tåg de sex mi­len från hu­vud­sta­den (för båt från For­mia åk tåg från Ne­a­pel).

MAT & DRYCK Aqua Paz­za

På ter­ras­ser­na just ovan­för Pon­zas char­mi­ga ham­nin­lopp lig­ger öns en­da Miche­lin­krog. Lui­gi Pe­sce öpp­na­de Aqua Paz­za med må­let att hyl­la den lo­ka­la kok­kons­ten, öns fis­ka­re och bön­der. Re­sul­ta­tet blev fantastiska rå­va­ror ser­ve­ra­de i den mest ma­gis­ka me­del­havsmil­jö. Pris­värd av­smak­nings­me­ny. Pi­az­za Car­lo Pi­saca­ne

A Ca­sa di Assun­ta

Kock­pro­fi­len Assun­ta Scar­pa­ti la­gar lyx­i­ga tolk­ning­ar av klas­sisk sy­di­ta­li­ensk fat­tig­mans­mat, cu­ci­na po­ve­ra. En­kelt, om­bo­nat och med den mest vid­un­der­li­ga vy från ute­ser­ve­ring­en ner mot vim­let i Pon­za. Mis­sa in­te de fri­te­ra­de zuc­chi­nib­lom­mor­na och den för­trol­lan­de se­mi­fred­don. Via Pa­no­ra­mi­ca assun­ta.scar­pa­[email protected]­gi­lio.it

Sa­po­ri di Ca­sa Mia

Hem­la­ga­de hem­lig­he­ter på me­nyn när man bo­kar hem­ma­hos i grot­tan i byn San­ta Ma­ria just norr om Pon­za stad. Fa­mil­jen Maz­zel­la är vin­ma­ka­re, men la­gar minst li­ka god mat. Glöm in­te att bo­ka bord i för­väg, ba­ra 4-5 bord med max 20 gäs­ter var­je kväll.

Via Log­gia, San­ta Ma­ria ma­ri­assun­ta­maz­zel­[email protected]­be­ro.it

HO­TELL Chi­aia di Lu­na

Lat­manslyx på ita­li­ens­ka, sig­ne­rad fa­mil­jen Sti­le. Pap­pa Raf­fae­le, hust­run Ilia och so­nen Gi­u­sep­pe har ska­pat ett av Pon­zas mest per­son­li­ga ho­tell. Stil och ele­gans, men än­då av­slapp­nat och le­digt kän­ne­teck­nar fyr­stjär­ni­ga Chi­aia di Lu­na. Läc­ker salt­vat­ten­pool. Ut­sik­ten över stran­den som gett ho­tel­let sitt namn är minst sagt spek­ta­ku­lär. Ho­tell­re­stau- rang­en styrs med var­sam hand av köks­che­fen En­zo. Loung­e­häng på Le Ter­raz­ze tills solen går upp. Dub­bel­rum från cir­ka 1 200 kro­nor per natt.

Via Pa­no­ra­mi­ca ho­tel­chi­ai­a­di­lu­na.com

Gen­na­ri­no a Ma­re

Ny­re­no­ve­rat tre­stjär­nigt ho­tell i me­del­havs­blått ägt se­dan 1950ta­let av Pon­za­pro­fi­ler­na Gen­na­ro Sil­ve­stro och Lu­cia di Sca­la. Al­la tolv rum har fri vy rakt ut mot ha­vet. Gen­na­ri­no lig­ger mitt på Pon­zas ci­tyst­rand, ba­ra några mi­nu­ters pro­me­nad från hamn­kro­gar och chi­ca små bou­ti­quer. Fin havster­rass som gjord för ape­ri­ti­vi. Även hög stan­dard på ho­tell­re­stau­rang­en.

Ägar­pa­ret dri­ver ock­så fyr­stjär­ni­ga Grand Ho­tel San­ta Do­mi­til­la några kvar­ter bort. Pon­zas kanske lyx­i­gas­te ho­tell, in­te minst tack vare sitt sym­pa­tis­ka virr­varr av tem­pe­ra­de poo­ler mel­lan 19 och 37 gra­der och sval­kan­de gröns­ka på ter­ras­ser­na. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt.

Via Dan­te gen­na­ri­no­a­ma­re.com

Pic­co­lo Ho­tel Lu­i­sa

Skep­pa­ren Do­me­ni­co Musco och hans hust­ru Ema­nu­e­las tre­stjär­ni­ga lilla ho­tell PHL är en osli­pad di­a­mant med si­na enk­la, frä­scha rum. Ext­ra plus för den långa fru­kosten på ter­ras­sen med hem­la­ga­de var­ma och kal­la god­bi­tar. Lugnt lä­ge, men än­då nä­ra till Pon­zas kvälls­puls. Dub­bel­rum från cir­ka 1 100 kro­nor per natt. Via Chi­aia di Lu­na pic­co­lo­ho­tel­lu­i­sa.it

SE & GÖ­RA Vin­vand­ring

Char­mi­ga som­mar­bön­der­na Ema­nu­e­le Vit­to­rio och Lu­ci­a­na Sa­bi­no står bakom Pon­zas bäs­ta vin­mär­ke, An­tiche Can­ti­ne Mig­li­ac­cio. Följ med Ema­nu­e­le på mor­gon­vand­ring till vin­od­ling­ar­na el­ler möt upp vid de­ras ci­tycan­ti­na för vin­prov­ning el­ler för­sälj­ning. Vand­ring­en kan även bo­kas ge­nom den ita­li­ens­ka mat­re­se­by­rån Wi­ne & Di­ne Ho­li­days (wi­ne­and­di­ne­ho­li­days.com).

Via Piz­zi­ca­to, 9 an­tichecan­ti­ne­mig­li­ac­cio.it

Båt­tur runt pon­za

Hyr din egen gum­mi­båt el­ler följ med re­por­ta­gets skep­pa­re Do­me­ni­co Musco på en dag­tur runt Pon­za med strand­hugg på de san­di­gas­te strän­der­na och dyk och snork­ling­ar till de vack­ras­te dju­pen.

Spi­a­g­gia di San An­to­nio di­valu­na.com

Mer in­fo: Lär dig mer om Pon­za ge­nom öns tu­rist­by­rå. pro­loco­di­pon­za.it

Bäs­ta bar­häng­et på Pon­za! Ing­en vill mis­sa en ape­ri­ti­vo på Bar Tri­po­li just ovan­för ham­nen.

Un­der­skön ut­sikt mot ham­nen från ho­tell­ter­ras­sen på Gen­na­ri­no a Ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.