SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - GUIDE ANDALUSIEN -

In­vå­na­re: I närms­ta sta­den Ara­ce­na bor drygt 8 000, me­dan An­da­lu­si­ens störs­ta stad Se­vil­la har ca 690 000 in­vå­na­re. Va­lu­ta: Eu­ro.

Tids­skill­nad: Ing­en. Bäs­ta tid: Om­rå­det har me­del­havs­kli­mat, vil­ket in­ne­bär att april–maj och sep­tem­ber–ok­to­ber bru­kar va­ra de be­hag­li­gas­te må­na­der­na.

Re­sa hit: Flyg från Stock­holm till Se­vil­la med ex­em­pel­vis Vu­e­ling via Bar­ce­lo­na el­ler Luft­han­sa via Frank­furt. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att fly­ga di­rekt till Fa­ro i Por­tu­gal med Nor­wegi­an och ta sig till Se­vil­la med hyrbil el­ler buss på cir­ka 2,5 tim­mar. Från Se­vil­la är det enklast att ta sig till Fin­ca Bu­en­vino med hyrbil, men man kan även ta buss till närms­ta sta­den Ara­ce­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.