MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - BUDAPEST JUST NU… -

Hyl­lad ju­disk ru­in­re­stau­rang MAZEL TOV

Du har sä­kert hört ta­las om Bud­a­pests tren­di­ga ”ru­in­ba­rer” som finns gott om i det ju­dis­ka di­strik­tet, allt­så gam­la riv­nings­hus som stått tom­ma se­dan and­ra världs­kri­get och på se­nas­te åren om­vand­lats till hip­pa natt­klub­bar av kre­a­ti­va ung­ra­re. Mazel Tov är vad jag skul­le kal­la en ”ru­in­re­stau­rang” och den förs­ta av sitt slag. Från ga­tan syns det knappt vad som göm­mer sig där in­ne, men stig in och möts av en ur­ban, chic mil­jö och en helt fantastisk in­ner­gård. Mazel Tov har bli­vit ett väl­be­sökt stäl­le av Bud­a­pest­bor, tack vare dess skö­na stäm­ning och goda, is­ra­e­lis­ka kök. På me­nyn kan du väl­ja bland hum­mu­stall­ri­kar, kyck­ling sha­war­ma, shaks­hu­ka och många ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Se till att bo­ka bord i för­väg. Akác­fa ut­ca 47 ma­zel­tov.hu

An­rikt kafé DÉRY­NE BIST­RO

Déryné är en rik­tigt my­sig och la­gom lyx­ig re­stau­rang som lig­ger gömd på Krisz­ti­na­tor­get, ba­ra några mi­nu­ter från det tu­ris­ti­ga och pom­pö­sa slotts­di­strik­tet. Déryné var det förs­ta kafé­et och ba­ge­ri­et som öpp­na­de på Bu­da-si­dan 1914 och än i dag kan man nju­ta av de­ras egen­ba­ka­de cro­is­san­ter och my­si­ga fru­kostar. På sön­da­gar är det brunch som gäl­ler och det har bli­vit de­ras mest väl­be­sök­ta dag. Men Déryné är in­te ba­ra po­pu­lärt på mor­go­nen. Da­gen må bör­ja med klas­sisk li­ve­mu­sik som spe­las av jazzpi­a­nis­ter, men på kväl­len tar dj:s över. Déryné kan va­ra bå­de en perfekt bör­jan el­ler ett perfekt av­slut på da­gen. Ef­ter långa pro­me­na­der runt slotts­di­strik­tet, är det väl­digt skönt att sät­ta sig på De­rynés ute­ser­ve­ring och var­va ner med en god mid­dag. Krisz­ti­na Ter 3 bist­ro­de­ry­ne.com

Lum­mig ute­ser­ve­ring i mit­ten av stads­par­ken KERTEM

Det finns in­te många sto­ra grö­na par­ker i Bud­a­pests in­nerstad, men de som finns upp­skat­tas och ut­nytt­jas desto mer. Stads­par­ken är ett perfekt ex­em­pel. Un­der den var­ma­re hal­van av året fylls par­ken av pick­nick­gla­da män­ni­skor och folk som ras­tar si­na hun­dar, gör yo­ga el­ler ut­ö­var ca­po­ei­ra. Mitt i stads­par­ken lig­ger ba­ren Kertem (som be­ty­der ”min träd­gård” på un­gers­ka) med sin sto­ra ute­ser­ve­ring. Här kan du dric­ka en kall öl och in­su­pa mil­jön om­kring dig. Kertem öpp­nar ti­digt på da­gen och är öp­pen he­la nat­ten lång. Stäm­ning­en är av­slapp­nad och det finns ing­en dres­sco­de, så du kan lätt dy­ka upp di­rekt från pick­nic­ken.

Olof Pal­me sétány 1 fa­ce­book.com/ker­temfesz­ti­val

Pa­no­ra­ma­vy över he­la Bud­a­pest

360 BAR

Pre­cis som nam­net av­slö­jar, är det här en tak­bar med 360 gra­ders pa­no­ra­ma­vy över he­la sta­den. Hitta den högs­ta bygg­na­den på den sti­li­ga ga­tan And­ras­sy, ta his­sen upp till ta­ket och stig rakt in i en an­nan värld. Här kan du smut­ta på en cock­tail me­dan du ser i stort sett al­la Bud­a­pests tu­rist­attrak­tio­ner upp­i­från – Bu­da­si­dans slotts­di­strikt, Gel­lért­ber­get över till par­la­ments­bygg­na­den, ope­ran, Sankt Stefans ba­si­li­ka och än­da bort till Hjäl­tar­nas torg. Mitt bäs­ta tips är att taj­ma ditt be­sök med sol­ned­gång­en, men kom i god tid, du kom­mer in­te va­ra en­sam om den idén.

And­ras­sy Ut 39 360bar.hu

Déry­ne Bist­ro

Bro­dy House

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.