HO­TELL

RES Travel Magazine - - BUDAPEST JUST NU… -

Ek­lek­tiskt, lyx­igt och per­son­ligt

BRO­DY HOUSE

Bro­dy House är ett bo­ho-art­sy bou­ti­que­ho­tell som till­hör Bro­dy Land, ett stort com­mu­ni­ty som ock­så är en med­lems­klubb. Ho­tel­let har ”wor­king spa­ces”, gör oli­ka event och är en vik­tig plats på Bud­a­pests kre­a­ti­va scen. Bro­dy Land är ska­pat av ent­re­pre­nö­rer­na Wil­li­am Clot­her och svens­keng­els­ka Pe­ter Grund­berg. Själ­va bygg­na­den är en vac­ker i ne­o­klas­sisk stil från 1896 och hu­set har va­rit ett hem för dus­sin­tals oli­ka konst­nä­rer, mu­si­ker och skå­de­spe­la­re ge­nom åren. Bro­dy House har ba­ra el­va rum men här är det kva­li­tet fö­re kvan­ti­tet som gäl­ler. Var­je rum är in­di­vi­du­ellt de­sig­nat av oli­ka konst­nä­rer som är del av Bro­dy Land-fa­mil­jen, och är även döp­ta ef­ter de­sam­ma.

Bro­dy Sán­dor ut­ca 10 bro­dy.land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.