SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - BUDAPEST JUST NU… -

Dags­ut­flykt till konst­närs­byn SZEN­TEND­RE

Szen­tend­re är den per­fek­ta dags­ut­flyk­ten. 30 kilo­me­ter norr om Bud­a­pest lig­ger den här lilla pit­to­res­ka pär­lan med gam­mal ar­ki­tek­tur och små krök­ta kul­ler­stens­ga­tor. Szen­tend­re lig­ger na­tur­skönt vid Do­nau och kal­las konst­nä­rer­nas stad, de små ga­tor­na är fyll­da med pors­lins­af­fä­rer, hant­verks­bu­ti­ker och konst­när­sa­tel­jé­er. Här kan du hitta myc­ket lo­kal konst och uni­ka, hand­gjor­da sou­ve­ni­rer. Att ta sig till Szen­tend­re är myc­ket en­kelt. Du kan ta pen­del­tå­get HÉV, vil­ket är snab­bas­te al­ter­na­ti­vet, det tar ba­ra 30 mi­nu­ter från Bud­a­pests in­nerstad. El­ler var­för in­te ta fär­jan som åker di­rekt till Szen­tend­re via Do­nau.

Upptäck Bud­a­pests un­der­jord GROT­TOR­NA

Att ut­fors­ka grot­tor är kanske in­te det folk för­knip­par med Bud­a­pest, men fak­tum är att un­der Ung­erns hu­vud­stad göm­mer sig mer än 200 un­der­jor­dis­ka grot­tor. Des­sa har for­mats ge­nom det na­tur­li­ga, var­ma ter­mal­vatt­net, sam­ma vat­ten som finns i de kän­da ter­mal­ba­den run­tom i stan. Vis­sa av grot­tor­na har kom­mit med på Une­scos världs­arvs­lis­ta. Det finns två ty­per av tu­rer, en för den som vill ta det lugnt och en för den våg­hal­si­ga. Om du in­te är rädd för att klätt­ra och kry­pa i trånga ut­rym­men, re­kom­men­de­rar jag den and­ra. Tu­ren är en fy­sisk ut­ma­ning och en rik­tigt ro­lig så­dan. Du får en ove­rall, en hjälm och en lam­pa och se­dan gui­das du ge­nom de un­der­jor­dis­ka la­by­rin­ter­na till­sam­mans med en li­ten grupp och en proff­sig gui­de. Ing­en ti­di­ga­re er­fa­ren­het krävs. ca­ving.hu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.