SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - LONDON JUST NU… -

Le­jon, go­ril­lor och gi­raf­fer LON­DON ZOO

I lum­mi­ga Re­gent’s Park lig­ger Lon­don Zoo, värl­dens älds­ta ve­ten­skap­li­ga zoo som öpp­na­de re­dan 1828. En hel del av de fi­na gam­la bygg­na­der­na finns kvar, till ex­em­pel gi­raff­hu­set, som är den älds­ta zoo­bygg­na­den i världen som fort­fa­ran­de an­vänds med sam­ma syf­te som den bygg­des för. Mis­sa in­te hel­ler det snyg­ga Land of the Lions-om­rå­det, där le­jo­nen bor i en mil­jö som de­sig­nats för att se ut som de­ras hemtrakt i In­di­en. Köp bil­jet­ter­na on­li­ne, det är bil­li­ga­re än i en­trén. Ou­ter Cir­c­le, Re­gent’s Park, Cam­den zsl.org/zsl-lon­don-zoo

Im­po­ne­ran­de ut­ställ­ning­ar för histo­ri­e­in­tres­se­ra­de IMPERIAL WAR MU­SE­UM

Ett be­sök på Imperial War Mu­se­um, som lig­ger i bygg­na­den som ti­di­ga­re var ökän­da men­tal­sjuk­hu­set Bed­lam, är ett mås­te för den som är in­tres­se­rad av mo­dern histo­ria. Ut­ställ­ning­ar­na om förs­ta och and­ra världs­kri­get är de­tal­je­ra­de och fa­sci­ne­ran­de. Mu­se­et har även en se­pa­rat, fruk­tans­värd men väl­digt bra ut­ställ­ning om för­in­tel­sen, och visar även till­fäl­li­ga ut­ställ­ning­ar. De per­ma­nen­ta ut­ställ­ning­ar­na är gra­tis och man bör av­sät­ta minst en tim­me för var­je gal­le­ri – här kan man gå runt länge. Lam­beth Ro­ad, Lam­beth iwm.org.uk

Ut­sikt från ett gam­malt par­ke­rings­hus SKYLIGHT

Öst­ra Lon­dons all­de­les eg­na tak­bar lig­ger högst upp i ett par­ke­rings­hus i To­bac­co Dock, nä­ra pit­to­res­ka Wap­ping. När väd­ret är fint finns det få ba­rer som är trev­li­ga­re – här kan man be­und­ra ut­sik­ten över he­la sta­den, dric­ka en cock­tail, se fot­bolls-VM och Wim­ble­don på sto­ra skär­mar och spela kroc­ket el­ler bou­le. Dess­utom bru­kar de ha goda ga­tu­mat­stånd. En ovan­lig som­marupp­le­vel­se. I sep­tem­ber och ok­to­ber kom­mer det att ar­ran­ge­ras höst­li­ga­re upp­le­vel­ser på ta­ket för dem som mis­sar som­mar­sä­song­en.

Pen­ning­ton Stre­et Car Park entran­ce, Wap­ping sky­light­lon­don.com

Lon­don Zoo The Good Egg Tom Dix­on

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.