SHOP­PING

RES Travel Magazine - - BARCELONA JUST NU… -

Ungt konst­gal­le­ri med bu­tik och bar

MISCELANEA

I det hip­pa om­rå­det Ra­val hit­tar du för­u­tom MACBA, Bar­ce­lo­nas mu­se­um för mo­dern konst, det­ta lilla gal­le­ri som all­tid tar pul­sen på konst­li­vet i Bar­ce­lo­na. Några av sta­dens tyngs­ta namn inom mo­dern konst, il­lust­ra­tion och ga­tu­konst har ställt ut här. Är du dess­utom in­tres­se­rad av att kö­pa med dig konst hem är Miscelanea de­fi­ni­tivt värt ett be­sök då det lilla gal­le­ri­et har en väl­sor­te­rad bu­tik med bå­de ori­gi­nal­verk, hant­verk och tryck från lo­ka­la för­må­gor som ställt ut i gal­le­ri­et. Dess­utom är ba­ren på över­vå­ning­en perfekt för en snabb kaf­fe el­ler ett glas vin.

Car­rer de Guàr­dia 10 miscelanea.in­fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.