HO­TELL

RES Travel Magazine - - BARCELONA JUST NU… -

Eko och ret­ro bou­ti­que­ho­tell YURB­BAN PAS­SAGE HO­TEL & SPA

Det 4-stjär­ni­ga ho­tel­let Yurb­ban Pas­sage, i om­rå­det El Born, är in­rett i hem­trev­lig ret­ro­stil med många lek­ful­la ele­ment. Här hit­tar du för­u­tom lyx­i­ga de­tal­jer som spa, tak­ter­rass med 360 gra­ders pa­no­ra­maut­sikt och pool, ett fo­to­bås, mäng­der av in­tres­san­ta ma­ga­sin och spel. Ho­tel­let, som är eko-cer­ti­fi­e­rat, har ock­så nä­ra sam­ar­be­ten med om­rå­dets många lo­ka­la af­färs­verk­sam­he­ter. De läg­ger vikt vid att gäs­tens upp­le­vel­se bå­de på ho­tel­let och i sta­den ska va­ra au­ten­tiskt och ett ut­byte mel­lan Bar­ce­lo­nas lo­kal­be­folk­ning och dess till­fäl­li­ga in­vå­na­re. Mis­sa in­te ett be­sök i dess vack­ra eko-spa, att lå­na en av de­ras schyss­ta cyklar el­ler att ta ett glas ca­va el­ler en ta­pas i de­ras vack­ra re­stau­rang. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor per natt.

Car­rer de Tra­fal­gar 26 yurb­ban­pas­sage.com

Yurb­ban Pas­sage Ho­tel & Spa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.