SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - BARCELONA JUST NU… -

Strandut­flykt en tim­me bort TOS­SA DE MAR

Från Bar­ce­lo­na norrut längs kus­ten mot söd­ra Frank­ri­ke finns fler­ta­let vack­ra fis­ke­by­ar med pa­ra­diss­trän­der, hö­ga klip­por och klar­blått vat­ten. En av de närms­ta mind­re stä­der­na på den­na kust­sträc­ka är Tos­sa de Mar be­lä­get cir­ka en tim­me bort med bil el­ler två tim­mar med lo­kal­buss. I Tos­sa de Mar-om­rå­det et finns gott om vack­ra strän­der, som den per­son­li­ga fa­vo­ri­ten Ca­la Fo­te­de­ra och den mind­re sta­den är otro­ligt pit­to­resk med si­na sma­la kul­ler­stens­ga­tor och många ute­ser­ve­ring­ar. Bus­sar av­går he­la da­gen från cen­tra­la Bar­ce­lo­na med en tim­mas mel­lan­rum. in­fo­tos­sa.com

Gaudís förs­ta verk änt­li­gen öp­pet för all­män­he­ten CA­SA VI­CENS

Änt­li­gen, ef­ter över hund­ra år i pri­vat ägo har An­to­ni Gaudís förs­ta kre­a­tion Ca­sa Vi­cens öpp­nat för all­män­he­ten. Det­ta mytomspun­na hus är byggt i Mudéjar-stil, en ar­ki­tek­tur­stil in­tro­du­ce­rad i Spanien av mo­rer­na. Ar­be­tet med hu­set var An­to­ni Gaudís förs­ta som­mar­jobb som ny­ex­a­mi­ne­rad ar­ki­tekt. Man kan be­sö­ka hu­set på egen hand el­ler gå en av hu­sets gui­da­de tu­rer och för­u­tom till­gång till hu­set och dess träd­gård kan du ock­så be­sö­ka den per­ma­nen­ta ut­ställ­ning­en om An­to­ni Gau­di och Ca­sa Vi­cens. Mu­se­et har dess­utom en tem­po­rär ut­ställ­ning.

Car­rer de les Ca­ro­li­nes 20 casa­vicens.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.