MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - JUST NU… AMSTERDAM -

Grön ny­kom­ling i Oud Zuid YERBA

De kre­a­ti­va kraf­ter­na bakom Hox­tons po­pu­lä­ra re­stau­rang­er Lot­ti och Sta­ring at Jacobs grun­da­re har strå­lat sam­man och öpp­nat Yerba, en krog som krys­sar i al­la box­ar för hur vi vill äta un­der 2018, det vill sä­ga väx­toch sä­songs­ba­se­rat. För köt­toch fiskä­ta­re finns det tilläggs­för­slag på me­nyn. Jag pro­va­de en bo­ta­nisk gin & to­nic med lök som var över­ras­kan­de god. Cour­get­te Bei­gnets med duk­kah och yog­hurt­sås är den po­pu­lä­ras­te rät­ten på me­nyn och den in­fri­ar al­la för­vänt­ning­ar. Men fram­förallt vill jag lyf­ta fram des­sert­me­nyn som bju­der på in­tres­san­ta smak­kom­bi­na­tio­ner som till ex­em­pel pals­ter­nack­ska­ka med sor­bet på ängsy­ra och ka­ra­mell­knäck. Ruys­daelstraat 48 yer­ba­bar.com

Hem­la­gat och häl­so­samt i Oost

BE­TER AND LEUK

Kafé­et bju­der på hem­la­gad, or­ga­nisk och ve­ge­ta­risk mat. På me­nyn hit­tar du bland an­nat mat­cha-lat­te, smoot­hi­e­skå­lar och ba­nan­bröd, samt sal­la­der och mac­kor för en häl­so­sam fi­ka el­ler lunch. Om­rå­det di­rekt ös­ter om Ams­tel är rätt trist och ano­nymt men det my­si­ga kafé­et är väl värt en li­ten om­väg el­ler stopp för den som är på väg från el­ler till Oos­ter­park el­ler de mer in­tres­san­ta de­lar­na i öst.

Eers­te Oos­ter­park­straat 91 be­teren­leuk.nl

Bubb­lan­de mo­dern bist­ro i väst

RAZ­MA­TAZ

Raz­ma­taz i väst­ra Ams­ter­dam ran­kas högt på foodie-ra­darn se­dan koc­ken Ri­chard Tay­lor klev in och upp­gra­de­ra­de me­nyn och in­red­ning­en. Kon­cept är en bro­kig bland­ning av högt och lågt, häl­so­samt och syn­digt – det finns en ge­nom­gå­en­de hu­mor och in­tel­li­gens i rät­ter­nas sam­man­sätt­ning. På me­nyn sam­sas skru­pel­lö­sa rät­ter som hel­gril­lad mi­ni­gris och gåsle­ver med mer san­sa­de al­ter­na­tiv som en ve­gansk ce­viche på rä­di­sor och pä­ron. Be om för­slag på vin och dryck från Raz­ma­taz äga­re och som­me­li­er Iris, som ga­ran­te­rat kom­mer att er­bju­da ut­sök­ta för­slag till var­je rätt.

Hu­go de Groot­ple­in 7-15 raz­ma­taz.nl

Be­ter and Leuk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.