SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - JUST NU… AMSTERDAM -

Te­a­ter och mu­sik i par­ken VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER

Mel­lan maj och sep­tem­ber kan man se ett va­ri­e­rat ut­bud av fö­re­ställ­ning­ar på den folk­kä­ra parksce­nen i Vondelpark. Stu­de­ra pro­gram­met på hem­si­dan för att pric­ka in en kväll med ope­rett, barn­te­a­ter el­ler dans. Parksce­nen har va­rit ett po­pu­lärt som­ma­rin­slag i sta­den se­dan ti­digt 1970-tal. In­trä­de är gra­tis men do­na­tio­ner mot­ta­ges tack­samt av ar­ran­gö­rer­na.

Vondelpark 5A openluchttheater.nl

Unikt hi­sto­riskt ka­nal­hus på Kei­zers­gracht MU­SE­UM VAN LOON

Ny­fi­ken på hur de ståt­li­ga ka­nal­hu­sen i Ams­ter­dam ser ut in­i­från? Då är ett be­sök på Mu­se­um Van Loon sva­ret. Van Loon var en av grun­dar­na till Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et som skep­pa­de hem dyr­bar­he­ter från he­la världen un­der Ne­der­län­der­nas stor­hets­tid. Hu­set som är åter­ställt tills sitt ur­sprung­li­ga 1600-tals­skick är det en­da i sitt slag i dag och ger en unik in­blick i li­vet bland herr­skaps­hu­sen un­der den gyl­le­ne eran. Mu­se­et är öp­pet dag­li­gen mel­lan 10.00 och 17.00 un­dan­ta­get helg­da­gar. Kei­zers­gracht 672 mu­seum­van­loon.nl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.