Gui­de EST­LAND

RES Travel Magazine - - GUIDE ESTLAND - Mer in­for­ma­tion: vi­si­testo­nia.com

SNABBFAKTA

Est­land har en lång histo­ria av oc­ku­pa­tion, se­nast av Sov­je­tu­ni­o­nen. Först 1991 blev lan­det själv­stän­digt och är se­dan 2004 med­lem i EU. Av be­folk­ning­en på drygt 1,3 mil­jo­ner bor 435 000 i hu­vud­sta­den Tal­linn. Bäs­ta ti­den: Sen­vå­ren, som­ma­ren och ti­dig höst. Språk: Est­nis­ka. Många ta­lar rys­ka och fins­ka och en del ta­lar eng­els­ka. Tids­skill­nad: +1 tim­me

Va­lu­ta: Eu­ro

Pris­ni­vån är ge­ne­rellt nå­got läg­re än i Sve­ri­ge.

Re­sa hit: Det går di­rekt­flyg från Stock­holm, Gö­te­borg och Kö­pen­hamn till Tal­linn, och re­san tar drygt en tim­me. Fin­nair, SAS och LOT tra­fi­ke­rar Stock­holm – Tal­linn. Vill man ta bi­len med sig är fär­ja ett prak­tiskt al­ter­na­tiv. För di­rekt­re­sa till Tal­linn kör Tal­link Sil­ja från Stock­holm och DFDS Se­a­ways från Ka­pell­skär. Pris för fy­ra per­so­ner plus bil från ca 1 800 kro­nor t.o.r.

HO­TELL Grand Ro­se Spa

Grand Ro­se Spa och ho­tell Grand Ro­se spa med lyx­ig spa­och ba­stu­av­del­ning lig­ger i Ku­res­saa­re på ön Saa­re­maa. För­u­tom bub­bel­pool, ja­panskt bad, av­kopp­lings­pool med salt­vat­ten och oli­ka slags bastu­bad er­bjuds al­le­han­da be­hand­ling­ar. Pri­sex­em­pel: Ett dygn på Grand Ro­se Spa med dub­bel­rum, fru­kost, mid­dag, till­gång till spa, dub­bel­mas­sage och en flas­ka bub­bel kos­tar från 1 600 ko­nor för två per­so­ner. Tal­lin­na 15, Ku­res­saa­re grand­ro­se.ee

He­don Spa & Ho­tel

He­don Spa lig­ger vid Pär­nu strand vid stads­kär­nan och vack­ra par­ker lig­ger på kort pro­me­na­dav­stånd. 4­stjär­nig över­natt­ning i mo­dernt in­red­da rum med och till­gång till av­stres­san­de spa­be­hand­ling­ar. Pri­sex­em­pel: Ett ro­man­tiskt 3­da­gar­spa­ket in­klu­si­ve kos­tar från 3 700 kro­nor. Då in­går del i dub­bel­rum, två nät­ter, fru­kost samt en mid­dag i re­stau­rang Rai­mond, lik­som en be­hand­ling och fritt ut­nytt­jan­de av spa och gym.

Ran­na pu­i­es­tee 1, Pär­nu he­donspa.com

MAT & DRYCK KU­RES­SAA­RE Kaa­li Trah­ter

På Kaa­li Ta­ver­na nä­ra me­te­o­rit­kra­tern på Saa­re­maa ser­ve­ras lo­kal mat och som­mar­tid upp­trä­der ibland en tru­ba­dur på ute­ser­ve­ring­en.

Piht­la vald, Kaa­li kü­la kaa­litrah­ter.ee

Ge­org Ots

På spa­re­stau­rang­en Ge­org Ots i Ku­res­saa­re er­bjuds fantastiska sma­kupp­le­vel­ser i en ba­lan­se­rad och nytän­kan­de me­ny. Här an­vänds färs­ka rå­va­ror som för det mesta är närod­la­de på ön. Tori 2, Ku­res­saa­re gospa.ee

Saa­re­maa Veski

I Saa­re­maas gam­la kvarn hu­se­rar öns älds­ta re­stau­rang med fokus på lo­kal, tra­di­tio­nell est­ländsk mat. På ute­ser­ve­ring­en nju­ter gäs­ter rökt fisk, fläsk och korv till­sam­mans med pick­la­de grön­sa­ker och en god Saa­re­maa­öl. Pär­na tä­nav 19, Ku­res­saa­re saa­re­maa­veski.ee

MAT & DRYCK PÄR­NU Ka­la­ma­ja Café

Ka­la­ma­ja be­ty­der fisk­hus och re­stau­rang­en lig­ger bred­vid Pär­nus sto­ra fisk­mark­nad. Kafé­et ser­ve­rar mat som glä­der bå­de ögon och mage från Est­lands kust och sjö­ar.

Su­ur-Se­pa tä­nav 18, Pär­nu fa­ce­book.com/ka­la­ma­ja­kas

Rai­mond

Med ett su­ve­ränt lä­ge pre­cis vid ha­vet bju­der Rai­mond hög klass och kun­nig och trev­lig per­so­nal. Ma­ten är in­spi­re­rad från nor­dis­ka re­na sma­ker och man an­vän­der sig av lo­ka­la och när­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror.

Ran­na pu­i­es­tee 1, Pär­nu he­donspa.com

Natt­liv i Pär­nu

Pär­nu har ryk­te om sig att va­ra en rik­tig hål­li­gångstad om som­ rar­na. På stran­den finns fle­ra be­ach­klub­bar, och i cen­tra­la Pär­nu hål­ler fle­ra natt­klub­bar öp­pet till sent. Po­pu­lä­ra Ap­tek är be­lä­get just i ett gam­malt apo­tek på Ru­ut­li, och stil­re­na natt­klub­ben Su­gar på Vee Stre­et har ut­setts till sta­dens bäs­ta nö­je­se­ta­blis­se­mang fle­ra år i rad.

SE & GÖ­RA Pri­sad golf

Golf­ba­nan Pär­nu Bay Golf fär­dig­ställ­des 2016 och har re­dan er­hål­lit in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het. Klubb­hu­set har ut­setts till ett av värl­dens fem mest at­trak­ti­va och ba­nan fick sitt sto­ra er­kän­nan­de när den er­höll ran­king­en num­mer 45 av cir­ka 7 000 golf­ba­nor.

par­nu­bay­golf.com

Även Saa­re­maa har en golf­ba­na; Saa­re Golfs 18­håls­ba­na lig­ger inom 15 mi­nu­ters pro­me­na­dav­stånd från sta­dens cent­rum, gam­la stan och al­la spaan­lägg­ning­ar.

saa­re­golf.ee

Al­pac­ka­går­den Kän­nu

Strax ut­an­för Pär­nu finns en al­pac­ka­farm där man kan häl­sa på de ul­li­ga dju­ren. I gårds­bu­ti­ken kan man fi­ka och kö­pa sou­ve­ni­rer och pro­duk­ter av al­packaull. Kän­nu, Ni­i­du kü­la, Tori vald, Pär­nu maa­kond alpa­ka­farm.ee

De slit­na hus­fa­sa­der­na bi­drar till Pär­nus charm. Många av hu­sen ägs av rys­ka fa­mil­jer som läm­nat dem vind för våg ef­ter Est­lands själv­stän­dig­het.

Pär­nu har mäng­der av fes­ti­va­ler som­mar­tid, många med mat­te­ma.

Vid Pär­nus gam­la fisk­mark­nad lig­ger re­stau­rang Ka­la­ma­ja Café som ser­ve­rar färs­ka skal­djur och fin­fin fisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.