Post Ranch Inn

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

En storfa­vo­rit som öpp­na­de 1992, men vars idé, ar­ki­tek­tur och upp­le­vel­se är så i fram­kant att Post Ranch Inn ha­de vun­nit in­no­va­tions­pri­ser om det så ha­de öpp­nat i år. Ho­tel­let ha­de re­dan från bör­jan ett hel­hets­tänk kring håll­bar­het och är helt och hål­ler byggt av åter­vun­net trä, sten, me­tall och glas. Bygg­na­der­na är så dis­kret pla­ce­ra­de, halvt om halvt in­gräv­da i slutt­ning­en mot ha­vet, ett byggt runt gam­la träd­stam­mar, i vis­sa fall på styl­tor högt upp i luf­ten för att in­te ska­da trä­dets röt­ter. Det här är den ul­ti­ma­ta lyxen – här möts na­tur och kom­fort på en plats som är så vac­ker att det näs­tan gör li­te ont när man mås­te åka hem. Re­stau­rang­en Si­er­ra Mar har vun­nit många ut­mär­kel­ser och är öp­pen för all­män­he­ten. Tes­ta gär­na ham­bur­ga­ren. postran­chinn.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.