Kre­a­tivt i Stock­holm ci­ty

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ETT TRIST HÖRN av in­nersta­den har gått från noll till hund­ra. Nu har det gått över ett år se­dan Brun­ke­bergstorg i Stock­holm ci­ty gick från att va­ra ett mörkt, av­fol­kat ing­en­mans­land till ett torg om­ring­at av flå­di­ga och hip­pa ho­tell, re­stau­rang­er, co-wor­king-ytor, tak­ba­rer och event­lo­ka­ler. Kre­a­ti­vi­te­ten sprud­lar och bland­ning­en av män­ni­skor – in­ter­na­tio­nel­la af­färs­kvin­nor, my­si­ga lat­te­pap­por, snyg­ga för­orts­brut­tor, lyx­lira­re, hip­s­ters, barn­fa­mil­jer, ju­bi­la­rer och gla­da kom­pis­gäng. I re­cep­tio­nen på ho­tel­let Ho­bo har till ex­em­pel on­li­ne-mark­nads­plat­sen Tictail en kon­tem­po­rär bu­tik där ett ku­re­rat ur­val av mo­de, in­red­ning, konst och hant­verk från mind­re de­sig­ners från he­la värl­den finns till­gäng­ligt. Ur­va­let änd­ras var tred­je må­nad och in­för hös­ten är te­mat Wan­ter­lust – nå­got som vi gi­vet­vis tyc­ker är ett ex­tra lyc­kat te­ma. Ett an­nat ex­em­pel på om­rå­dets kre­a­ti­vi­tet lig­ger ett an­tal me­ter upp i luf­ten, när­ma­re be­stämt på husta­ket som be­nämns Stock­holm Un­der Stjär­nor­na, SUS, en tak­ter­rass som om kväl­lar­na för­vand­lar ytan till bar och re­stau­rang, fes­ti­val­om­rå­de och all­män myslounge. Men här finns även en vac­ker glas­bur där det hålls yo­ga­klas­ser om morg­nar­na. Mis­sa in­te att bo­ka in ett pass näs­ta gång du har vägar­na för­bi Stock­holm – det är en ljuv­lig start på da­gen att få igång krop­pen till da­gens förs­ta sol­strå­lar med ut­sikt över sta­dens takå­sar. stock­hol­mun­der­stjär­nor­na.com tictail.com ho­bo.se

Mor­go­nyo­ga med ut­sikt över Stock­holms takå­sar är en bra start på da­gen.

Hand­la coo­la pry­lar och klä­der i Tictails Wan­der­lust-te­ma­bu­tik i Ho­bos re­cep­tion i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.