RES i som­mar Vin­na­ren i RES fo­to­täv­ling

Vår sto­ra fo­to­täv­ling på Instagram har bli­vit en kär, år­lig som­martra­di­tion. Som van­ligt har det va­rit en hård strid om förstap­lat­sen och till slut lyc­ka­des ju­ryn enas om en vin­na­re, bland de över 1 100 bi­drag som kom­mit in.

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

DEN VINNANDE BIL­DEN är ta­gen av Mar­tin Miskowicz, Mal­mö, som vin­ner en re­sa till Gre­kland för två per­so­ner, flyg tur och re­tur med Ae­gean Air­li­nes samt fem nät­ter på ho­tell Ther­mae Syl­la Spa and Well­ness Ho­tel på Evo­ia.

2–3 PRIS GÅR TILL Eva Gyl­len­berg och Se­basti­an Jawo­rek som vin­ner varsin helårspre­nu­me­ra­tion på RES. Grat­tis!

Ju­ryn be­står av RES re­dak­tion, ett ur­val av RES fri­lans­fo­to­gra­fer och re­pre­sen­tan­ter från re­sebran­schen.

Ju­ryns mo­ti­ve­ring till årets vin­na­re:

”En ovän­tad som­mar­bild från ett ovän­tat res­mål. Ef­ter en re­kord­varm som­mar är vi många som läng­tar ef­ter ky­la och sval­ka och den här bil­den från Antark­tis på­min­ner oss in­te ba­ra om att jor­den har myc­ket mer att er­bju­da är ba­ra sol och bad om som­ma­ren, den för även tan­kar­na till att vi mås­te ta hand om vår jord om vi ska ha vår na­tur kvar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.