5x Shopping

RES Travel Magazine - - GUIDE: LISSABON -

1. EMBAIXADALX

Trött på att gå bac­ke upp och bac­ke ner för att hit­ta nå­got snyggt att ta med dig hem? I det pam­pi­ga va­ru­hu­set Embaixadalx hit­tar du en rad por­tu­gi­sis­ka va­ru­mär­ken. Här finns barn­bu­ti­ker, mo­de­mär­ken och in­red­ning sam­lat un­der ett och sam­ma tak. Och be­hö­ver du en pa­us kan du slå dig ner i va­ru­hu­sets fi­na gin­bar.

Praça do Prín­ci­pe Re­al, 26 embaixadalx.pt

2. RUTZ

Vill du ve­ta vad som är fram­ti­den? Jo, kork! I al­la fall om man får tro por­tu­gi­ser­na. Ma­te­ri­a­let är prak­tiskt, bekvämt, mil­jö­vän­ligt och (kanske vik­ti­gast) ty­piskt por­tu­gi­siskt. I Lissabon kan du hit­ta skor, väs­kor, slip­sar, kop­par och vy­kort som åt­minsto­ne del­vis be­står av kork. Pro­duk­ter av kork finns öve­rallt i sta­den, men gi­vet­vis av va­ri­e­ran­de kva­li­tet. En av de bätt­re af­fä­rer­na he­ter Rutz - walk in cork och fo­ku­se­rar främst på skor.

Rua Rod­ri­gues Fa­ria 103 ed (LX Facto­ry) rutz.pt

3. O MUNDO FANTÁSTICO DAS CONSERVAS PORTUGUESAS

Vill du kö­pa med dig en sou­ve­nir som bå­de är kit­schig och unik för Lissabon ska du be­ge dig till O Mundo Fantástico das Conservas Portuguesas, vid tor­get Ros­sio. Den märk­li­ga af­fä­ren ser ut som ett gam­malt ti­vo­li med färg­glad in­red­ning, ka­ru­sel­ler och per­so­nal som bär cir­ku­sjac­kor. Väl in­ne kan du ba­ra kö­pa en en­da pro­dukt: sar­din­bur­kar.

Rua D. Pedro, 39 mun­do­fan­tasti­co­da­sar­din­ha.pt

4. FEIRA DA LADRA

På tis­da­gar och lör­da­gar ar­ran­ge­ras Feira da Ladra, el­ler tju­var­nas mark­nad, i Al­fa­ma. En enorm mark­nad för den shop­pingsug­ne. Klä­der, kork­pro­duk­ter, pors­lin, mö­b­ler och cyklar – här finns allt du kan tän­ka dig, och li­te till. För den som in­te får plats med någ­ra fynd i sitt ba­gage, är mark­na­den värd ett be­sök på grund av den maf­fi­ga ut­sik­ten. Tis­da­gar och lör­da­gar året om.

Cam­po de San­ta Cla­ra

5. SAUDADE FLORES FRESCA

Det kanske in­te till­hör van­lig­he­ter­na att man kö­per med sig en blom­bu­kett hem när man är på se­mes­ter. Men går du för­bi Saudade Flores Fresca är det svårt att lå­ta bli. I lo­ka­len på Sao Ben­to, som in­hy­ser bå­de fik och eko­bu­tik, är bu­ket­ter­na nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Vil­da och vack­ra, med ovan­li­ga växt­kom­bi­na­tio­ner.

Rua de São Ben­to 102 sau­da­de­flo­res.com

...en söt blom­bu­tik, som även säl­jer eko­pro­duk­ter och ser­ve­rar kaf­fe.

Gin­ba­ren på Em­baix­a­da.

Saudade Flores Fresca...

Rutz – walk in cork. Här är al­la skor gjor­da av kork.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.