5x Re­stau­rang­er

RES Travel Magazine - - GUIDE: LISSABON -

1. A TABERNA DA RUA DAS FLORES

I den lil­la väl­be­sök­ta lo­ka­len ser­ve­ras ge­nu­in por­tu­gi­sisk mat. Me­nyn är full av fisk­rät­ter, men här finns även ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Har du tur är det äga­ren själv, André Ma­gal­haes, som ser­ve­rar ma­ten. Han be­rät­tar en­tu­si­as­tiskt om rät­ter­na och dess ur­sprung. Själv har han bott i Sve­ri­ge un­der en pe­ri­od, så bli in­te för­vå­nad om han frå­gar hur det sma­kar – på svenska.

Rua das Flores 103 fa­ce­book.com/A-Taberna-da-Ru­a­das-Flores

2. O PREGO DA PEIXARIA

På den char­mi­ga ga­tan Rua da Esco­la Po­li­té­ni­ca lig­ger den po­pu­lä­ra re­stau­rang­en O Prego da Peixa­ra. Lo­ka­ler­na känns mo­der­na med en li­ten touch av snabb­mats­re­stau­rang. Ma­ten är där­e­mot väl­la­gad och fräsch, med tyd­li­ga in­flu­en­ser från det por­tu­gi­sis­ka kö­ket. Som så of­ta i sta­den do­mi­ne­ras me­nyn av fisk. Till den go­da ma­ten ser­ve­rar de ock­så en fan­tas­tisk le­mo­nad. Ett mås­te!

Rua da Esco­la Po­li­técni­ca 40, opre­god­a­peix­a­ria.com

3. PETISQUEIRA CONQUISTADOR

Det kan va­ra svårt att hit­ta mat­stäl­len som känns bå­de hem­trev­li­ga och ser­ve­rar god mat i tu­rist­tä­ta om­rå­den. Men på Tra­vessa de Sao Bar­tolo­meu i om­rå­det Al­fa­ma lig­ger den lil­la ta­pas­re­stau­rang­en Petisqueira Conquistador. Stäm­ning­en är vän­lig och ur hög­ta­lar­na ström­mar por­tu­gi­sisk hip­hop. På me­nyn finns ta­pas för al­la sma­ker, ex­em­pel­vis pas­téis de bacal­hau (por­tu­gi­sis­ka torsk­ka­kor), gaz­pacho och os­tar av oli­ka slag. Ef­ter en lop­pistur i Al­fa­ma, el­ler kanske ett be­sök på det när­lig­gan­de kastel­let, är det här ett bra stäl­le för åter­hämt­ning och på­fyll­ning av ener­gi. Tra­vessa de Sao Bar­tolo­meu 4 fa­ce­book.com/pe­tis­quei­raconqvis­ta­dor

4. A CEVICHERIA

Du ser den tro­ligt­vis re­dan på långt håll. Folk­mas­san som står och vän­tar på bord ut­an­för A Ce­vice­ria. Koc­ken Ki­ko Mar­tin har ut­an tve­kan lyc­kats kom­bi­ne­ra det pe­ru­ans­ka kö­ket med det por­tu­gi­sis­ka på sin re­stau­rang. Men låt dig in­te av­skräc­kas av kön, ut­an skriv upp dig på vän­te­lis­tan och ta en drink från sta­dens kanske mest de­di­ke­ra­de bar­ten­der.

Rua Dom Pedro V, 129 fa­ce­book.com/ACe­viche­ri­aC­he­fKi­ko

5. TIMEOUT MAR­KET

Var­för gå till ba­ra en re­stau­rang när du kan gå till fle­ra på en och sam­ma gång? I sa­lu­hal­len Ti­me Out Mar­ket hit­tar du över tju­go skö­na re­stau­rang­er. Det är stim­migt, hög mu­sik och stund­tals svårt att hit­ta bord vid ser­ve­ring­en, men väl på plats finns ock­så ett stort ut­bud av den bäs­ta och mest spän­nan­de ma­ten Lissabon har att er­bju­da.

Mer­ca­de de Ri­bei­ra, Aveni­da 24 ti­me­out­mar­ket.com/lis­boa

O Prego da Peixa­ra ser­ve­rar fisk­bur­ga­re och fan­tas­tisk le­mo­nad.

Ti­me Out Mar­ket är sta­dens bäs­ta sa­lu­hall. Ett stim­migt mås­te un­der ditt be­sök i sta­den.

Petisqueira Conquistador – en ta­paspär­la i ett tu­rist­tätt om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.