SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GUIDE SLANE -

Slane Cast­le

Byns slott stod fär­digt på 1780ta­let och lig­ger vac­kert be­lä­get i hjär­tat av Boyne­da­len. Här kan du gå på gui­dad tur i slot­tet och dess om­giv­ning­ar, äta gott i Gan­dom Room el­ler slå dig ned i Brow­nes Bar och ta en pint me­dan du spa­nar in all me­mo­ri­ablia från de kon­ser­ter som hål­lits i slottspar­ken.

Sla­necast­le De­mes­ne sla­necast­le.ie

Slane Food Circle

Någ­ra av trak­tens lo­ka­la ma­toch dryc­kes­till­ver­ka­re har gjort ge­men­sam sak och sam­lats i Slane Food Circle. Bland de pris­be­lön­ta med­lem­mar­na åter­finns ci­der­ma­ka­ren Mark Jenkin­sons The Ci­der Mill och får­bon­den Mi­chael Fi­ne­gans Boy­ne Val­ley Chee­se. Bå­da stäl­le­na är an­hal­ter un­der provsmak­ningstu­ren Me­ath Food Sa­fa­ri. För da­tum: Håll ut­kik i säll­ska­pets so­ci­a­la me­di­er.

The Ci­der Mill: Cor­nanstown House, Stac­kal­lan, coc­ka­gee.ie Boy­ne Val­ley Chee­se: Mul­lag­ha, mul­lag­ha­farm.ie fa­ce­book.com/slane­food­cir­c­le

Slane Distil­le­ry

Ef­ter en tid i trä­da till­ver­kas det åter whis­key i Boyne­da­len. Slane Distil­le­ry lig­ger in­till slot­tet och dess sing­le malt lag­ras på tre oli­ka fat. Gå på gui­dad tur och lär dig mer i whis­key­sko­lan. Re­dan fullärd? Ta ett glas nå­gon av ba­rer­na.

Sla­necast­le De­mes­ne sla­nei­rishwhis­key.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.