SHOPPING

RES Travel Magazine - - PARIS -

Do­jjor att räk­na med FOOTPATROL

Den be­röm­da snea­kerå­ter­för­säl­ja­ren från London finns nu­me­ra även att hit­ta i Paris. Här kan man få tag på klas­sis­ka mär­ken som Pu­ma, Ni­ke, Adi­das, Con­ver­se och Vans men även Foot­pa­trols egen de­sign samt ac­ces­so­a­rer från någ­ra få ut­val­da mär­ken. Den nya bu­ti­ken fi­ra­de in­vig­ning­en med ing­et mind­re än lan­se­ring­en av Skep­tas and­ra Ni­ke-sam­ar­be­te.

45 Rue du Temp­le footpatrol.fr

Skön­hets­vård för bud­get­plån­bo­ken

LE DRUGSTORE PARISIEN

Kon­cept in­spi­re­rat av ame­ri­kans­ka drug­sto­res som kom­bi­ne­rar för­sälj­ning av smink- och apo­teks­pro­duk­ter vid si­dan om snacks och ac­ces­so­a­rer. Här kos­tar hal­va sor­ti­men­tet mind­re än tio eu­ro och 30 pro­cent mind­re än fem eu­ro. Här hit­tar man ve­gans­ka och eko­lo­gis­ka pro­duk­ter, mo­bil­ladd­nings­sta­tio­ner och lju­ste­ra­pi. Öp­pet sju da­gar i vec­kan och dyg­net runt en gång i må­na­den. 66 Rue de la Chaus­sée d’An­tin & 122 Rue du Bac ledrug­sto­re­pa­ri­si­en.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.