SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

Kre­a­tiv hub INDUSTRY CI­TY

Långt ute i Broo­klyn, för­bi Go­wa­nus, putt­rar Industry Ci­ty, 142 000 kvm ma­gasins­bygg­na­der som re­no­ve­rats till en fes­ti­val av kre­a­ti­va kon­tor, konst­när­sa­tel­jé­er, bou­ti­quer, ba­rer och kro­gar. Broo­klyn Flea (lop­pi­sen) bor nu­me­ra här ute, lik­som in­red­nings­pa­lat­set ABC Car­pet & Ho­me och bar­be­ra­ren King of Kings. Ba­kom cho­klad­till­ver­ka­ren Li-Lacs vi­trin­föns­ter kan du se hur ka­ka­on blir till pra­li­ner och hos fa­bu­lö­sa Te­res­sa Fog­lia kom­mer du ga­ran­te­rat hit­ta en ny fav­vo-cha­peau. An­ri­ka de­li­ka­tess­bu­ti­ken Sa­ha­di är på väg hit med si­na me­del­havs­a­ro­mer och fram till den 3 feb­ru­a­ri näs­ta år kan du upp­le­va konst­nä­ren M.C. Eschers fa­sci­ne­ran­de värld av ma­te­ma­tiskt kom­pli­ce­ra­de skis­ser (köp bil­jet­ter till ut­ställ­ning­en i för­väg. In­fo ne­dan). Mis­sa in­te ett be­sök hos Broo­klyn Ku­ra som bryg­ger sa­ke på ja­pansk ko­ji och ame­ri­kanskt ris. Dan­sa sal­sa, ta ett yo­ga­pass, se en film, sitt kvar en stund i de lum­mi­ga träd­går­dar­na mel­lan ma­gasin­släng­or­na.

274 36th Stre­et, Broo­klyn in­du­s­try­ci­ty.com

Pi­kant mu­se­um

THE CI­TY RELIQUARY

Fa­sa­den på Wil­li­ams­burgs ra­ra ku­ri­o­sa­ka­bi­nett, The Ci­ty Reliquary, lik­nar en klas­sisk dyg­netrunt­bu­tik där du kan hand­la allt från föns­ter­puts till fru­kost­mac­kor. Mu­se­et är ock­så pre­cis li­ka väl­sor­te­rat, trångt och plott­rigt, med en per­ma­nent kol­lek­tion som teck­nar ett spre­tigt por­trätt av New York, dess in­vå­na­re och histo­ria ge­nom ar­te­fak­ter såsom gam­mal­dags sou­ve­ni­rer och an­ti­ka tun­nel­ba­ne­pol­let­ter, fri­hets­gu­din­nor, fo­ton och ar­ke­o­lo­gis­ka fynd. Den ide­el­la för­e­ning­en hål­ler öp­pet tors­dag till sön­dag. 370 Metro­po­li­tan Avenue ci­ty­re­liqua­ry.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.