MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - NAIROBI -

Tren­dig tra­di­tion NYAMA MAMA

Nyama Mama har ta­git det tra­di­tio­nel­la keny­ans­ka lant­kö­ket och ska­pat en mo­dern, väl­de­sig­nad, ur­ban upp­le­vel­se. Här finns klas­si­ker som uga­li och get så klart men även kyck­ling­ving­ar, sa­mo­sas och otro­ligt go­da drin­kar. Nyama Mama finns på fle­ra stäl­len. Den i Del­ta To­wers har of­ta bra li­ve­mu­sik.

Del­ta To­wers, West­lands fa­ce­book.com/Ny­a­maMa­maKE

Kött, kött, kött CARNIVORE

Kött­buffén på Carnivore är en be­römd klas­si­ker som lå­ter som en tu­rist­fäl­la men den be­söks även av lo­kal­bor som vill åt den­na ex­tre­ma köt­tor­gie. Keny­a­ner äls­kar kött och på Carnivore finns en buffé med al­la möj­li­ga sor­ters kött (kro­ko­dil, struts och ka­mel till ex­em­pel) tilla­ga­de på kol­grill och ser­ve­ra­de på spett. Lang’ata Ro­ad ta­ma­rind.co.ke

Med smak av In­di­en FOOD COURT DIAMOND PLAZA

Nairobi och Kenya har en stor in­disk be­folk­ning och i Nairobi bor de fles­ta i om­rå­det Park­lands. Här finns shop­ping­cent­ru­met Diamond Plaza där man kan till­bringa ett par tim­mar med att kol­la på sa­ris, smyc­ken, få hu­vud­mas­sage hos bar­be­ra­ren och be­sö­ka den ma­gis­ka food cour­ten. Den ser in­te så im­po­ne­ran­de ut när man ser den från par­ke­ring­en men så fort man sät­ter sig ned och det kom­mer me­ny­er fly­gan­de från hö­ger och väns­ter bör­jar en fan­tas­tisk re­sa för smaklö­kar­na. LRI 46 Fourth Park­lands Avenue di­a­mond­pla­za­kenya.com

Hippt och in­ter­na­tio­nellt UR­BAN EATERY

På Ur­ban Eatery häng­er det unga ur­ba­na Nairobi som be­står av de­sig­ners, re­klam- och pr-folk, fo­to­gra­fer och mu­si­ker. Me­nyn är mer glo­bal än keny­ansk så man upp­täc­ker in­te så myc­ket keny­ans­ka sma­ker, men där­e­mot får man en bra käns­la för det mo­der­na af­ri­kans­ka stor­stads­li­vet.

Del­ta To­wers, West­lands ur­ba­ne­a­te­ry.co.ke

Schysst­na bur­ga­re MAMA ROCKS

Nairobi äls­kar ham­bur­ga­re. Och den mest hy­pa­de ham­bur­gerupp­le­vel­sen av al­la är syst­rar­na Mwe­de­ke­lis Mama Rocks som ser­ve­rar af­ri­kans­ka gour­met­ham­bur­ga­re på The Al­che­mist in­ner­gård. Kom för­bi på da­gen, ta en ham­bur­ga­re un­der kon­ser­ten el­ler in­nan dans­gol­vet bör­jar pul­se­ra. El­ler sväng för­bi med din Uber in­nan du åker hem på nat­ten och ploc­ka med en saf­tig ham­bur­ga­re med lo­ka­la till­be­hör och pas­sions­fruk­tjuice. Sär­skilt ma­gis­ka är den ve­ge­ta­ris­ka och lamm­bur­ga­ren.

Park­lands Ro­ad ma­ma­rocks­bur­gers.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.