SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - NAIROBI -

Väl­gö­ran­de yo­ga AFRICA YO­GA PROJECT

Africa Yo­ga Project (AYP) är en or­ga­ni­sa­tion vars kär­na är att fånga upp unga och ut­sat­ta, och ge dem en väg till ett an­nat liv ge­nom yo­gan. AYP ut­bil­dar in­struk­tö­rer som kör yo­ga­klas­ser på ho­tell men även på AYP:s eget cen­ter i Nairobi. af­ri­cayo­ga­pro­ject.org

När­kon­takt med gi­raf­fer GIRAFFE CENTRE & DA­VID SHELDRICK WILDLIFE TRUST

Det är lätt att tro att man mås­te åka vi­da­re till Maasai Ma­ra för att få se vil­da djur, men fak­tum är att Nairobi bju­der på fan­tas­tis­ka djurupp­le­vel­ser. Här finns Na­tio­nal Park i ut­kan­ten av Nairobi där en ti­dig mor­gon kan bju­da på le­jon, nos­hör­ning­ar och ga­ran­te­rat många zebror. På Da­vid Sheldrick Wildlife Trust får man träf­fa om­hän­der­tag­na ele­fan­tung­ar som räd­dats från oli­ka plat­ser i Kenya och på Giraffe Centre kan man ma­ta gi­raf­fer­na. Giraffe Centres gi­raf­fer strö­var på mar­ker­na och till­bring­ar myc­ket tid på Giraffe Ma­nor som är ett av Nai­ro­bis mest uni­ka, ex­klu­si­va och be­röm­da bo­en­den, känt som plat­sen där man äter fru­kost med gi­raf­fer. thesa­fa­ri­col­lec­tion.com/ pro­per­ti­es/giraffe-ma­nor sheldrickwild­li­fetrust.org gi­raf­fe­cen­ter.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.