Be­ta­la bra för bar him­mel

RES Travel Magazine - - VÄRLDSLÄGET -

PRE­CIS NÄR MAN trod­de att glam­ping­en nått sin pe­ak och kur­vor­na mötts mel­lan dy­ra pri­ser och en­kelt bo­en­de så dy­ker Ze­ro Re­al Esta­te upp. Nam­net ger en bra hint. Här hand­lar det om – ingen­ting. Näs­tan. Det ba­lan­se­rar mel­lan ge­ni­alt och idi­o­tiskt. Det som er­bjuds är en säng, på en plat­ta, mitt ute i na­tu­ren. Japp. Ing­et tak. Inga väg­gar. Och det här med att de slup­pit byg­ga ett ho­tell och in­te ens tän­ker slå upp ett tält mås­te ju tas bra be­talt för. 2 500 kro­nor kos­tar det per natt att so­va ut­an skydd. Men nog fan blir man li­te su­gen än­då! Skön dub­bel­säng är det. Natt­duks­bord till. Frul­le på säng­en. Fri par­ke­ring ( ja, tac­ka fan för det). Och dess­utom back­up-rum om väd­ret skul­le kna­sa. Så när det bör­jar reg­na får man helt en­kelt pall­ra sig in och so­va bland de and­ra ple­be­jer­na på nå­got så omo­dernt som ett ho­tell med väg­gar och tak. Vil­ket an­tik­li­max. Tog­gen­burg Tou­ris­mus Hauptstras­se 104, Wild­haus, Tyskland tog­gen­burg.org

Se­nas­te tren­den: att so­va i him­mel­ri­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.