SHOPPING

RES Travel Magazine - - GUIDE VALLE D’AOSTA -

Il Ne­go­zi­et­to

Aostadalen är rikt på ku­li­na­ris­ka spe­ci­a­li­te­ter, kor­var, skin­kor, os­tar och vin. Spe­ci­ellt bra sor­ti­ment har Il Ne­go­zi­et­to.

Via Me­nabre­az 85, Cha­til­lon il­ne­go­zi­et­tocha­til­lon.com

Träsni­de­ri­er

Sni­dat trä do­mi­ne­rar i ar­ki­tek­tur och in­red­ning men även i van­li­ga bruks­före­mål. En sou­ve­nir som går att packa ner i väs­kan är den ty­pis­ka ”grol­la”, ett vän­ska­pens dryc­kes­kärl. Runt, med ett li­tet lock och med från två upp till tio pi­por att dric­ka ur. Kär­let, of­tast fyllt med kaf­fe, spet­sat med star­ka­re dryc­ker och all­tid varmt, skic­kas runt bor­det och var och en dric­ker ur sin pip. Po­pu­lärt vid af­ter­ski.

Stort ut­bud hos La Casa de Cuco, via Sant’ An­sel­mo 6, Aos­ta.

Casa del Mi­e­le

Bin har ett pa­ra­dis på Ao­as­ta­da­lens slutt­ning­ar. Honung är en stor och upp­skat­tad pro­dukt. Be­sök Casa del Mi­e­le, provsma­ka och köp.

Loca­li­ta Bi­o­ley, Val­tour­nen­che

Koskäl­lor

Finns i oli­ka stor­le­kar och med färg­gla­da hals­band i här­li­ga möns­ter. Al­la som be­sö­ker da­len hör mu­si­ken från kos­sor­nas skäl­lor. An­led­ning­en till att in­te ba­ra le­dar­kos­san har skäl­la ut­an al­la kos­sor är, att det från bör­jan var lju­det från skäl­lan som gjor­de att bon­den kun­de hit­ta just sin kos­sa där den fritt strö­van­de fram över Sound of Mu­sic­äng­ar­na. Van­ligt i sou­ve­nir­bu­ti­ker.

Träs­kor

Allt se­dan Aostas skydds­hel­gon Sant’Or­so på 500­ta­let sni­da­de träs­kor och gav till de fat­ti­ga har tra­di­tio­nen att sni­da träs­kor fort­satt. Träs­kor­na finns i hant­verks­bu­ti­ker­na i sta­den och da­len. Vi be­sök­te Michel Bec­quet, Sa­bo­ti­er Lab i An­tagnod. Att se hur Michel ur en kub­be av färsk pin­je ska­par en sko är att se en skulp­tör i ar­be­te. Kol­la ock­så på de hand­stic­ka­de strum­por­na med dess för­stär­ka häl för att stå emot sli­ta­get. Var­je år den 30 och 31 ja­nu­a­ri hålls en mark­nad till Sant’Or­sos ära.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.