SVENS­KEN VÄL­JER OF­TAST FYRSTJÄRNIGT HO­TELL

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ATT BO PÅ ho­tell är fort­fa­ran­de den van­li­gas­te bo­en­de­for­men fram­för and­ra när svens­ken är på se­mes­ter. Och när vi väl­jer ho­tell väl­jer vi of­tast fyrstjärnigt.

Även om Airb­nb och and­ra al­ter­na­ti­va bo­en­den sla­git stort de se­nas­te åren är det fort­fa­ran­de ho­tel­len som får de fles­ta bok­ning­ar­na. Det vi­sar en un­der­sök­ning som ho­tell- och re­se­söksaj­ten Mo­mon­do.se har ta­git fram. Svens­kar­na fö­re­drar ho­tell, he­la 61 pro­cent sva­rar att de väl­jer det fram­för and­ra bo­en­de­al­ter­na­tiv.

Vad gäl­ler ho­tell­stan­dard, är det kva­li­tet och in­te pri­set som styr. De fles­ta, 42 pro­cent, fö­re­drar fyr­stjär­ni­ga ho­tell, följt av tre stjär­nor med 32 pro­cent, me­dan 16 pro­cent vill un­na sig en vis­tel­se på ett fem­stjär­nigt ho­tell.

BOKNINGSVAROR

• Svens­kar sö­ker ef­ter ho­tell mer än en må­nad i för­väg. • Svens­kar sö­ker i ge­nom­snitt i fem mi­nu­ter ef­ter ett ho­tell.

• Ny vec­ka, nya res­pla­ner – svens­kar sö­ker of­tast ef­ter ho­tell på

mån­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.