Packa smart – 12 tips för en proffspack­ning

Gå in­te i pack­nings­fäl­lan. Allt fler flyg­bo­lag tar ut av­gif­ter för att chec­ka in res­väs­kan, vil­ket har gjort att fler svens­kar än nå­gon­sin re­ser med en­bart hand­ba­gage. Men hur pac­kar man en väs­ka på bäs­ta sätt? Vi vet hur. Här är proff­sens vik­ti­gas­te knep

RES Travel Magazine - - TRANSIT - Text: KAJ­SA BEAUSANG

1. Bör­ja med över­blic­ken

Lägg upp allt på säng­en in­nan du pac­kar ner. Färg­ko­or­di­ne­ra och pla­ne­ra vil­ka klä­der du be­hö­ver ut­ef­ter hur du kan kom­bi­ne­ra dem. Tänk ut di­na out­fits. Und­vik att slänga ner sista mi­nu­ten­plagg. Det är ro­li­ga­re att tän­ka till. Se till att du har tid till det.

2. Packa i pack­fo­dral

Det hål­ler ord­ning på pack­ning­en, var sak har sin plats och ing­et fly­ger runt i väs­kan. Un­der­klä­der i ett fo­dral, top­par i ett osv. Det finns sär­skil­da fo­dral för skjor­tor med en vik­plat­ta för per­fek­ta vik­ning­ar.

3. Rul­la plag­gen

Ett gam­malt knep är att rul­la klä­der­na istäl­let för att vi­ka, det tar mind­re plats och du mi­ni­me­rar ris­ken för skrynk­li­ga klä­der. Man kan pe­ta ner rul­lar­na li­te här och var. Ing­et för den som vill ha fin struk­tur i väs­kan, men ett bra knep om man vill max­i­me­ra in­ne­hål­let om man re­ser länge med ba­ra hand­ba­gage.

4. Sil­kes­pap­per

Fashio­nis­tor­na pac­kar med sil­kes­pap­per – de skyd­dar plag­gen och eli­mi­ne­rar skrynk­lor. Fat­tig­lap­pen an­vän­der tid­nings­pap­per. (Men se upp för trycksvär­ta!)

5. Skärp i hand­ba­ga­get

Spa­ra tid i sä­ker­hets­kon­trol­len ge­nom att in­te bä­ra skärp. Det­ta har du istäl­let lagt i hand­ba­ga­get längs med in­si­dor­na. Det tar mind­re plats än att gö­ra en rul­le.

6. Packa det vik­ti­gas­te i hand­ba­ga­get

Me­di­ci­ner, lin­ser, glas­ö­gon och an­nat vik­tigt bör åka i hand­ba­ga­get, samt packa ett helt om­byte och bad­klä­der­na. Skul­le din in­chec­ka­de väs­ka bli för­se­nad kla­rar du dig ett dygn ut­an allt­för myc­ket man­ke­mang. 7. Smart med skor­na Var sträng mot dig själv och mi­ni­me­ra an­ta­let skor. De tyngs­ta bör du re­sa i. De and­ra stop­par du i var sin sko­på­se och läg­ger längst ner i väs­kan, längs med si­dor­na. Fyll skor­na med strum­por, smyc­ken och an­nat smått för att max­i­me­ra ut­rym­met.

8. Ne­ces­sä­ren

Om du re­ser med hand­ba­gage, lägg ne­ces­sä­ren högst upp så du slip­per vrä­ka upp he­la bo­ha­get i sä­ker­hets­kon­trol­len. Har du tajt om plats – skip­pa själ­va ne­ces­sä­ren och packa allt i en ziplock­på­se så är du re­do för sä­ker­hets­kon­trol­len re­dan hem­ma.

9. Små­flas­kor

Det finns ing­et som är så tungt och onö­digt att ta med som scham­po och hud­kräm i sto­ra flas­kor. Sam­la på dig pro­dukt­pro­ver, spa­ra ho­tel­lens mini­flas­kor, el­ler köp tom­ma små­flas­kor för än­da­må­let och fyll på med di­na van­li­ga pro­duk­ter. Att kö­pa re­sestor­leks­för­pack­ning­ar går ju li­ka fint, men eko­no­miskt är det in­te, det blir ett dyrt mil­li­li­ter­pris.

10. Und­vik att packa för myc­ket

Pla­ne­ra out­fits no­ga. Håll dig till pla­nen. Trös­ta dig med att det mesta finns att kö­pa på plats om nå­got skul­le glöm­mas. Rå­kar du få ut­rym­me kvar i väs­kan när du har pac­kat klart – grat­tis! Det är må­let. Loc­kas nu in­te att fyl­la upp ut­rym­met med någ­ra sista mi­nu­ten-plagg! Du kom­mer att vil­ja an­vän­da ut­rym­met till shopping (el­ler att slip­pa packa mi­nu­ti­öst) på hem­re­san.

11. Väg ba­ga­get

Skaf­fa en ba­ga­ge­våg! Väg väs­kor­na re­dan hem­ma för att bil­da en upp­fatt­ning om vil­ka mar­gi­na­ler du har. Ta även all­tid med en li­ten en­kel våg, på så sätt vet man hur man ska för­de­la vikt mel­lan hand­ba­gage och in­chec­kat ba­gage och slip­pa oroa sig för över­vikt ef­ter en lyc­kad shop­pingre­sa.

12. Vik­ti­ga pap­per

Förr: Ta ko­pi­or på pas­set och and­ra vik­ti­ga pap­per och packa ner på oli­ka stäl­len i di­na väs­kor. Prak­tiskt att ha om till ex­em­pel ditt pass skul­le bli stu­let.

I dag: Fo­to­gra­fe­ra och mai­la dig själv. Den fli­ti­ga gör bå­de och.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.