4 sa­ker man mås­te se på ka­ri­bis­ka pa­ra­di­sön

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken kal­las ett Kari­bi­en ”för al­la plån­böc­ker” och det är ing­en över­rask­ning att allt fler svens­kar hit­tar dit. Res­må­let har allt från krit­vi­ta strän­der till golf­ba­nor i världs­klass – det finns nå­got för al­la sma­ker. Här är tips på någ­ra av höjd­punk­ter­na man in­te får mis­sa. VÄRLDENS VACKRASTE STRÄN­DER

Om det är nå­got man ald­rig kan få för myc­ket av på en se­mes­ter så är det fan­tas­tis­ka strän­der – och det har man gott om. Här finns krit­vit sand som pas­sar bå­de sur­fa­re och barn­fa­mil­jer.

RID GE­NOM TROPISK DJUNGEL

Den do­mi­ni­kans­ka na­tu­ren har myc­ket mer att er­bju­da än ba­ra vack­ra strän­der – res­må­let är även känt för sin ri­ka na­tur och sto­ra ut­bud av eko­tu­rism. Ett po­pu­lärt val bland många tu­ris­ter är att upp­le­va de pa­ra­di­sis­ka om­giv­ning­ar­na från häst­ryg­gen. I Sa­maná på öns öst­ra del kan man ri­da ge­nom tropisk djungel till ett av lan­dets högs­ta vat­ten­fall, Sal­to El Limón. Av­slu­ta se­dan med ett dopp i det kri­stall­blå vatt­net.

ÖNS SYDÖSTRA KUST

Öns sydöstra kust är per­fekt för sol­dyr­ka­re och barn­fa­mil­jer som vill nju­ta av ett dopp i det azur­blå ka­ri­bis­ka ha­vet. Me­dan den nor­ra de­len av ön sträc­ker sig mot At­lan­tis­ka oce­a­nen där vin­den blå­ser upp här­li­ga vå­gor för den som är ute ef­ter bäs­ta plat­sen att sur­fa på.

SKÅDA HAVETS JÄTTAR

Mis­sa in­te vack­ra Sa­maná­buk­ten – hit sö­ker sig uppe­mot 3 000 va­lar var­je år. Buk­ten, i den nord­öst­ra de­len av lan­det, är känd för att va­ra en av världens bäs­ta plat­ser för val­skåd­ning. Från ja­nu­a­ri till mars kan man se de mag­ni­fi­ka dju­ren dy­ka upp och bju­da på mag­plask.

Den nor­ra kus­ten av Do­mi­ni­kans­ka Re­pu­bli­ken är per­fekt för sur­fing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.