En färd mot det okän­da

Resa - - TAKE OFF -

Du ba­ra åka dit!” Kly­schan är sli­ten i re­se­sam­man­hang – miss­bru­kad av både gui­de­böc­ker, världs­va­na vän­ner och (vi er­kän­ner) re­se­ma­ga­sin – och den tilläm­pas in­te en­bart på ex­tra­or­di­nä­ra na­turupp­le­vel­ser och an­ti­ka mo­nu­ment, ut­an göds­las gär­na god­tyck­ligt på allt­i­från stä­der, ho­tell, shop­ping­ga­tor och re­stau­rang­er till strän­der, ut­sikts­plat­ser, ba­rer och lopp­mark­na­der. Det he­la är för­stås upp­lagt för be­svi­kel­ser; jag har ingen­ting emot va­re sig fri­hets­gu­din­nan el­ler tri­umf­bå­gen, men är sam­ti­digt över­ty­gad om att mitt liv ha­de va­rit re­la­tivt kom­plett ut­an att ha upp­levt dem på plats.

Med det­ta i åtan­ke för­sö­ker vi i det här num­ret lyf­ta blic­ken och tip­sa om tio plat­ser du in­te att du mås­te åka till; stäl­len som kanske in­te har sam­ma go­da an­se­en­de som Grand Ca­nyon el­ler Ki­ne­sis­ka muren, men är minst li­ka vär­da ett be­sök. För­hopp­nings­vis kan vi bi­dra till att du vå­gar läm­na de in­tram­pa­de sti­gar­na för att i stäl­let ge dig ut i det okän­da. Vi lo­var att du in­te blir be­svi­ken!

Ett land du fak­tiskt åka till är Ja­pan. Det störs­ta pro­ble­met med den upp­åt­gå­en­de so­lens ri­ke är in­te att hit­ta nå­got som loc­kar, ut­an tvärtom att lyc­kas väl­ja mel­lan To­kyos ne­on­skim­ran­de puls, Kyo­tos te­dof­tan­de tra­di­tio­ner och Osa­kas miche­lin­stjär­ni­ga gour­met­kök. Så var­för väl­ja över hu­vud ta­get? Re­sas Malin Ståhl Hefvelin har tes­tat att tåg­luf­fa runt mel­lan Ja­pans störs­ta stä­der, och in­sett att det är ett per­fekt sätt att upp­le­va lan­dets oli­ka si­dor (åt­minsto­ne så snart hon lär­de sig att be­härs­ka det in­tri­ka­ta av- och påstig­nings­sy­ste­met). Följ Malin i spå­ren på si­dan 38.

Månadens sista nöd­vän­dig­het är vår ar­ti­kel om week­endupp­le­vel­ser i slotts­mil­jö – sär­skilt för dig som har äg­nat de se­nas­te sex årens lör­dags­kväl­lar åt att sit­ta klist­rad framför Sve­ri­ges Te­le­vi­sion, dröm­man­des om fa­mil­jen Craw­leys idyl­lis­ka ägor och stor­slag­na in­te­ri­ö­rer. Vi har tes­tat li­vet på verk­lig­he­tens Down­ton Ab­bey, Hig­h­cle­re Cast­le, och tro oss – om du vill und­fly var­da­gen till för­mån för en kon­cen­tre­rad dos kung­lig gla­mour så finns det en­dast en sak att gö­ra:

Du ba­ra åka dit. Mattias

Falk.

SON DOONGGROTTAN I VI­ET­NAM – ETT MÅS­TE?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.