P

Resa - - RESMÅL HYDRA -

å Hyd­ra syns in­te skug­gan av en bil el­ler mo­ped. När vi kli­ver av snab­bå­ten från Aten är pi­ren i stäl­let fylld av ås­nor, som an­vänds till nö­jestu­rer för tu­ris­ter och trans­por­te­rar livs­me­del runt ön. Ås­nor­na ut­gör en tyd­lig kon­trast till de ex­tra­va­gan­ta se­gel­bå­tar­na i ham­nen.

Hyd­ra är ett ro­man­tiskt och myc­ket spe­ci­ellt res­mål. Gam­mal­dags charm mö­ter mo­dern gla­mour – el­ler kanske kroc­kar med den, be­ro­en­de på hur man ser det.

Högst ovan­för ham­nin­lop­pet, med ut­sikt över ha­vet, Pe­lo­pon­ne­sos och den häst­sko­for­ma­de ham­nen i Hyd­ra stad, bor svens­ka Ma­ria Han­son i sin vä­der­kvarn. Hon var fo­to­mo­dell i New York un­der 1980-ta­let och res­te hit på se­mes­ter 1980.

– När jag såg kvar­nen på kul­len vän­de jag mig di­rekt till min pojk­vän och sa: Där vill jag bo!

Ef­ter att ha ringt och tja­tat på äga­ren om att få titta på kvar­nen var­je dag i en vec­ka bjöd han till slut upp hen­ne.

– Jag sa att jag be­ta­lar vad som helst, i dol­lar, och köp­te den på studs. Jag var ba­ra 23 år men har in­te ång­rat kö­pet en se­kund, trots att kvar­nen nog ba­ra var värd en ti­on­del av det pris jag be­ta­la­de. Lo­kal­bor­na sä­ger att jag för­stör­de fas­tig­hets­mark­na­den på ön.

TRIVS I SKÄR­GÅR­DEN

Ma­ria Han­son tyc­ker fort­fa­ran­de li­ka myc­ket om Hyd­ra. Hon kom­mer ur­sprung­li­gen från Öc­kerö i Gö­te­borgs skär­gård och viss­te att hon vil­le bo­sät­ta sig på en ö helt ut­an for­donstra­fik.

– Ha­de det fun­nits bi­lar på Hyd­ra skul­le jag nog in­te ha flyt­tat hit. Mi­na ås­nor och mi­na barn fick in mig i var­dags­li­vet här på Hyd­ra, kon­sta­te­rar hon le­en­de.

Kvar­nens en­tré­plan be­står av ett kök med ett rustikt mat­bord där hon of­ta sam­lar si­na vän­ner. Strax ut­an­för står hen­nes två ås­nor och tug­gar torrt gräs. Kvar­nens sten­golv, vit­put­sa­de väg­gar och re­na, spar­sma­ka­de in­red­ning ska­par en av­kopp­lan­de tid­lös at­mo­sfär – en käns­la som för­stärks när man pro­me­ne­rar runt på den ber­gi­ga, glest be­fol­ka­de ön.

I dag liv­när Ma­ria Han­son sig på att hy­ra ut sitt smak­ful­la bo­en­de un­der som­mar­halv­å­ret. Hon är även en­ga­ge­rad i Hyd­ra Ark, en or­ga­ni­sa­tion som hjäl­per djur på ön.

Hyd­ra fick upp­märk­sam­het och in­ter­na­tio­nell glans 1957, ef­ter in­spel­ning­en av fil­men med Sop­hia Lo­ren, och snart blev ön in­ter­na­tio­nellt känd som ett fa­vo­ri­tretre­at för kän­di­sar, för­fat­ta­re och konst­nä­rer. Rykt­bar­he­ten mins­ka­de in­te di­rekt när den då 26-åri­ge för­fat­ta­ren och mu­si­kern Le­o­nard Co­hen köp­te ett hus här år 1960 – nå­got han se­na­re kal­la­de ”det smar­tas­te be­slut jag nå­gon­sin fat­tat”.

På Hyd­ra lär­de Co­hen kän­na den svens­ke för­fat­ta­ren Gö­ran Tun­ström, som ock­så han bod­de här, och de höll kon­tak­ten li­vet ut. Co­hen um­gicks även med den nors­ke för­fat­ta­ren Ax­el Jen­sen, som lev­de på Hyd­ra med sin fru Marianne Ihlen. Ef­ter att Jen­sen träf­fat en ny kvin­na in­led­de Co­hen och Ihlen en ro­mans, vil­ket ut­veck­la­des till ett tio år långt för­hål­lan­de som Co­hen kär­leks­fullt be­sjung­er på sin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.