2. Pla­ta­ni

Resa - - RESMÅL KOS -

Ef­ter det grek-tur­kis­ka kri­get 1919–1922 åter­vän­de de fles­ta tur­kisk­ta­lan­de mus­li­mer i Gre­kland till Tur­ki­et. Men i byn Pla­ta­ni ut­an­för Kos stad stan­na­de många kvar. Här ta­la­des tur­kis­ka i sko­lan fram till 1974, mos­kén är ­ak­tiv och någ­ra re­stau­rang­er ser­ve­rar fan­tas­tisk tur­ki­skin­spi­re­rad mat till lå­ga pri­ser. Mis­sa in­te att be­sö­ka det he­li­ga temp­let Ask­le­pi­eion, där pa­ti­en­ter bo­ta­des un­der an­ti­ken och där lä­ke­kons­tens fa­der Hip­po­kra­tes var verk­sam. Det är en myc­ket vac­ker plats mitt i na­tu­ren ne­dan­för en berg­knal­le.

Här ska du äta: Se­rifs Ta­ver­na har dri­vits av Se­rif Kara­ve­zir i över 50 år, och i dag är det hans sö­ner Ali och Ah­med som ser­ve­rar oss gril­la­de lamm­spett, fylld pap­ri­ka, dol­mar och ris­fyll­da zuc­chi­nib­lom­mor. I skug­gan un­der ett pla­tan­träd smäl­ter allt i mun­nen, och vi nju­ter länge i fa­mil­jär at­mo­sfär.

– I Bodrum på and­ra si­dan sun­det är jag grek, men här är jag turk. Den nya ge­ne­ra­tio­nen um­gås ut­an pro­blem. I dag är vi vän­ner och gif­ter oss över re­li­gi­ons­grän­ser­na, be­rät­tar Ali.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.