3. Masti­cha­ri

Resa - - RESMÅL KOS -

Masti­cha­ri i norr är en in­ta­gan­de li­ten ort med bra ta­ver­nor och fin vit strand. Här blå­ser of­ta en sval­kan­de bris som upp­skat­tas av vin­doch ki­te­sur­fa­re. På vå­ren blom­mar fält med iris, ole­an­der och kry­san­te­mum runt byn.

Här ska du äta: Tra­di­tio­nal House är en pär­la vid stran­den. Äga­ren Sav­vas Gi­an­nou ser­ve­rar eko­lo­giskt od­la­de grön­sa­ker och kött från fa­mil­jens egen gård ut­an­för byn.

– Det en­da jag kö­per från af­fä­ren är pas­ta och ris, de­kla­re­rar Sav­vas stolt.

Re­stau­rang­en är kanske den mest pris­vär­da vi har stött på i Gre­kland. Vi pro­var rät­ter som ost­gra­ti­ne­rad zuc­chi­ni med skin­ka och ris, och av­run­dar en ma­ka­lös lunch med Sav­vas Tsi­pou­ro, egen­till­ver­kad sprit som ri­ver fint och på­min­ner om grap­pa. Till min­ne av mid­da­gen kö­per vi hem en halv­li­ters pet­flas­ka för 5 eu­ro.

Ah­med Kara­ve­zir på Se­rifs Ta­ver­na bju­der på me­ze

i mäng­der.

Här ska du äta: På Oro­me­don är ma­ten fan­tas­tisk och ut­sik­ten li­kaså. Här avnju­ter vi en mör klef­ti­ko, lammkött som gril­lats un­der he­la nat­ten i tra­di­tio­nell ve­dugn ut­om­hus. Mis­sa hel­ler in­te den ve­ge­ta­ris­ka pa­jen med färs­ka lo­ka­la kryd­dor, el­ler den krä­mi­ga ka­nel­dof­tan­de mous­sa­kan. Ser­vicen är my­sig och glad, med den sym­pa­tis­ke och väl­kom­nan­de äga­ren Ni­kos Pa­pa­kon­stan­ti­nou i spet­sen.

– Du mås­te pro­va vår lo­ka­la ost! Den är lag­rad i vin­kärl och har en här­ligt syr­lig bi­s­mak, sä­ger Ni­kos och räc­ker glatt fram ett smak­prov.

Ta­ver­nor­na på Kos ser­ve­rar den go­das­te mat vi har ätit i den gre­kis­ka övärl­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.