Re­beca Mer­ce­des

Göt­ga­tan 94 Stock­holm

Resa - - NEWS - Re­beca Mer­ce­des

Känns so­len som ett av­läg­set min­ne? Då är det hög tid att bo­ka in en vin­ter­re­sa! De som in­te job­bar rö­da da­gar kan i år få 10 dagars le­dig­het ge­nom att ta ut ba­ra 3 se­mester­da­gar (den 27–29 de­cem­ber). Tar man ut yt­ter­li­ga­re 4 se­mester­da­gar (den 2–5 ja­nu­a­ri) så får man 16 dagars le­dig­het. Men om du har möj­lig­het att re­sa in­nan el­ler ef­ter jul­hel­gen istäl­let så kan du kom­ma iväg ex­tra bil­ligt. Ka­na­ri­eö­ar­na är svens­kar­nas fa­vo­ri­tres­mål på vin­tern. Gran Ca­na­ria med sin sol­säk­ra syd­kust och mju­ka sand­dy­ner är mest po­pu­lär, tätt följt av na­tur­skö­na Te­ne­rif­fa med den vack­ra vul­ka­nen Tei­de, hamn­sta­den Pu­er­to de la Cruz och strän­der av mjuk la­va­sand. På li­te läng­re håll loc­kar ai­land med vi­ta strän­der, vack­ra öar, god mat och vän­li­ga män­ni­skor. El­ler dröm­mer du kanske om ka­ri­bis­ka pär­lor som Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken och Mex­i­ko, el­ler pa­ra­di­sö­ar som Mau­ri­ti­us och Mal­di­ver­na? Vi på Tic­ket hjäl­per dig gär­na hit­ta pre­cis rätt re­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.