Thai­lands pa­ra­di­sö­ar – 9 su­perfa­vo­ri­ter

Resa - - THAILAND -

Koh Phay­am Hur den här ön med stil­la be­ach­liv och tro­pisk djung­el har kun­nat för­svin­na från ra­darn är ett mi­ra­kel. Ba­ra runt 500 män­ni­skor bor på Koh Phay­am, som of­ta lik­nas vid Koh Samui back in the days. Det go­da ryk­tet på väg att spri­das – var­je år finns yt­ter­li­ga­re någ­ra fot­spår i san­den. Drygt 50 ho­tell har plop­pat upp så det är ba­ra att väl­ja. Och du, bo­ka någ­ra fler nät­ter än du ha­de tänkt från bör­jan. Ris­ken är stor att du vill stan­na läng­re.

Så åker du hit: Buss el­ler in­ri­kes­flyg från Bang­kok till Ra­nong. Fär­ja till Koh Phay­am. Koh Lao Li­ang Som Koh Phi Phi – för 50 år se­dan. Bran­ta kalk­stens­klip­por bra­kar rakt ner i ha­vet. En tät djung­el. Och så strän­der­na: Långa, var­ma, orör­da. Koh Lao Li­ang nämns knappt i gui­de­böc­ker­na. Där­för väl­jer man den. Ingen­ting stör. Allt som finns, är det som syns: Bad, sol­ned­gång­ar och ka­ja­ker. En­da bo­en­det är La­o­li­ang Island Re­sort som er­bju­der över­natt­ning i sa­fa­ri­lik­nan­de tält. Så åker du hit:

Bå­tar går från ham­nen ut­an­för pro­vins­hu­vud­sta­den Trang, som nås med nat­tåg från Bang­kok (15 tim­mar) el­ler buss från Phu­ket (6 tim­mar). Pi­ren nås med buss på 1 tim­me från Trangs nya bussta­tion, kliv av i Hat Yao. Båtre­san till Koh Li­bong tar en kvart. Koh Hong Kra­bis skär­gård har gott om fi­na plat­ser. Vack­rast av al­la är Koh Hong. En pyt­teö ut­an bo­fas­ta män­ni­skor, men med halv­må­nar av len sand, en azur­blå la­gun och en en­sam bad­vakt. Vack­ra­re än ”The Be­ach”. Till och med hjär­nan fat­tar att det in­te är nå­gon idé att käm­pa emot. Ho­tell? Nej. Där­e­mot kan du cam­pa i eget tält på en an­gi­ven yta. Så åker du hit:

Med egen long­tail­båt från stran­den i Ao Nang. Runt 600 kro­nor för en hel­dag för upp till sex per­so­ner. På ön be­ta­lar du 50 kro­nor per per­son i na­tio­nal­parks­av­gift.

Koh Li­bong Är kloc­kan ett el­ler fy­ra? Kans­ke fem? Ing­en vet. In­te ens vil­ken vec­ko­dag det är. Ba­ra det som är vik­tigt: Att stran­den är så ga­let vac­ker att man mås­te blun­da för att in­te ge­nast vil­ja slänga sig i det kri­stall­kla­ra vatt­net. Här kan man gö­ra pre­cis ingen­ting. I vec­kor. Så åker du hit:

Bå­tar går från ham­nen ut­an­för pro­vins­hu­vud­sta­den Trang, som nås med nat­tåg från Bang­kok (15 tim­mar) el­ler buss från Phu­ket (6 tim­mar). Pi­ren nås med buss på 1 tim­me från Trangs nya bussta­tion, kliv av i Hat Yao. Båtre­san till Koh Li­bong tar en kvart. Koh Ngai Öds­li­ga sand­strän­der ri­tar upp vi­ta sträng­ar mel­lan soc­ker­topps­berg och kri­stall­klart hav. In­te kons­tigt att den här ju­ve­len strax sö­der om Koh Lan­ta of­ta be­skrivs som en pa­ra­di­sö. Vis­sa be­sö­ka­re blir så fängs­la­de av ens­lig­he­ten att de stan­nar i fle­ra må­na­der. På Koh Ngai finns bun­ga­lowho­tell i oli­ka pris­klas­ser. Oav­sett var du bor är det en per­fekt plats för att padd­la, snork­la el­ler lå­ta da­gen gunga bort i en häng­mat­ta. Så åker du hit:

Fär­jan från Koh Lan­ta tar en tim­me och går var­je dag. Koh Po­da En pus­sel­bit av gröns­ka in­ra­mad av sand li­ka fra­sig som ny­snö. Ko­rall­rev finns ock­så lik­som apor, trä­gung­or och djung­el­träd höga som kyrk­torn. Men inga ho­tell. Ing­en bil­tra­fik. In­te ens en en­das­te li­ten väg. Här kan man in­te bo allt­så, men där­e­mot stan­na he­la da­gen och ba­ra nju­ta. Så åker du hit:

Long­tail­bå­tar av­går från stran­den i Ao Nang. Hyr en egen för upp till sex per­so­ner för runt 600 kro­nor el­ler bo­ka plats i en de­lad båt för cir­ka 75 kro­nor tur och re­tur. Re­san tar 25 mi­nu­ter. Koh Kra­dan En ty­pisk kon­ver­sa­tion på Koh Kra­dan in­leds med frå­gan ”Ska vi gö­ra nå­got an­nat?” och slu­tar med ”Var­för det?”. Här finns inga bi­lar, inga af­fä­rer, ing­et röj. Ön lig­ger strax sö­der om hek­tis­ka Koh Lan­ta och är dels na­tio­nal­park, dels se­mester­pa­ra­dis. På den två kilo­me­ter långa hu­vud­stran­den med ut­sikt över kalk­stens­klip­por­na känns san­den som si­den­mjuk mjöl un­der föt­ter­na. Så åker du hit: Long­tail­båt från Koh Lan­ta el­ler Trang.

Koh Kood En­ligt många det per­fek­ta thai­länds­ka paradiset och det är svårt att ar­gu­men­te­ra emot det. Även om Koh Koods kust till stor del be­står av man­grove, är den ock­så pens­lad med sans­lö­sa ”Ex­pe­di­tion Ro­bin­son”-bad­vi­kar. Po­pu­lä­ra re­se­saj­ten Tra­vel­fish har ko­rat ön till vack­rast i Thai­land och be­skri­vit strän­der­na som syd­osta­si­a­tis­ka va­ri­an­ter av Mal­di­ver­na. Det stäm­mer. Vill du bre­da ut dig som en kung ska du ta sik­te på lug­na Ao Klu­ay, där vatt­net overk­ligt tur­kost. Så åker du hit:

In­ri­kes­flyg (en tim­me) el­ler ex­press­buss (fy­ra tim­mar) till Trat, nä­ra grän­sen till Kam­bod­ja. Där­i­från buss till ham­nen. Fär­jan tar en tim­me. Koh Jum Vem vill in­te bo i en bun­ga­low med sol­blekt häng­mat­ta pre­cis vid ha­vet? Den som en gång hit­tat hit åter­kom­mer of­ta år ef­ter år för att slå dank i det an­språks­lö­sa lug­net. Koh Jum har länge va­rit back­pac­ker­folkets hem­lig­het, men hem­lig­he­ten är av­slö­jad och nu bör­jar fler re­sor­ter byg­gas. Kom in­nan det är för sent. Så åker du hit:

Fär­jan mel­lan Kra­bi och Koh Lan­ta gör ett stopp på Koh Jum.

På Koh Phay­ams hu­vud­strand lig­ger enk­la träd­ko­jor, en och an­nan surf­s­hop och ute­ser­ve­ring­ar bygg­da av driv­ved.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.