Var­för är Ge­or­gi­en så hett just nu?

Resa - - VÄLKOMMEN! -

FRÅ­GA: Ge­or­gi­en tycks va­ra på al­la trend­lis­tor in­för 2018. Men vil­ka är måste­na och var bor man bäst? Häls­ning­ar Las­se

SVAR: Ja, Ge­or­gi­en tycks onek­li­gen fi­gu­re­ra pre­cis över­allt nu, även om få har hun­nit be­sö­ka lan­det. Själv är jag på väg dit i maj i säll­skap av en god vän som job­bar i lan­det och har myc­ket bra koll.

Ge­or­gi­en är värl­dens näst älds­ta krist­na land. Över­allt på­minns be­sö­ka­ren om det­ta, i form av klos­ter, kyr­kor och uråld­ri­ga by­ar. Lan­dets vi­ner har ock­så vux­it till sig och an­ses hål­la hög kva­li­tet. An­nars bru­kar be­sö­ka­re för­sö­ka hit­ta an­ti­ka mat­tor med vac­ker färg­sätt­ning och fi­na möns­ter.

Bor gör du all­ra bäst på tren­di­ga och ge­nu­i­na Rooms-ho­tel­len. Ett lig­ger i Tbi­li­si och är oer­hört po­pu­lärt. Det and­ra lig­ger vid fo­ten av Kaz­be­gi-ber­get i na­tio­nal­par­ken med sam­ma namn. Den som hin­ner tar sig dess­utom till Svar­ta Ha­vet. Bäst flyg­lös­ning­ar finns hos www.tur­kishair­li­nes.com och adres­sen till ho­tel­len är ­ www. room­s­ho­tels.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.